1. Zgłoszenia

Przesyłając propozycję projektu za pośrednictwem strony internetowej Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) uczestnik przesyła zgłoszenie do udziału w konkursie Quarry Life Awards organizowanym przez HeidelbergCement. Tym samym uczestnik wyraża zgodę na treść regulaminu oraz zgadza się na uczestnictwo w konkursie na zasadach zawartych w regulaminie oraz wymienionych w dalszej części niniejszego dokumentu.

2. Definicje

“Konkurs” – konkurs „Quarry Life Award” zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

“Uczestnik(cy)” – osoba lub grupa osób uczestniczących w konkursie i opracowujących jedną propozycję projektu.

 “Rekompensata finansowa” – rekompensata finansowA oferowaną przez HeidelbergCement w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z etapem badawczym konkursu. Koordynator konkursu na szczeblu krajowym jest odpowiedzialny za przekazanie tej kwoty uczestnikowi. Kwota rekompensaty pozostawiona jest uznaniu HeidelbergCement.

“Konkurs międzynarodowy” – konkurs, o którym mowa w punkcie 8.

“Laureaci międzynarodowi” – wybrani spośród uczestników zwycięzców konkursu międzynarodowego (laureaci w pięciu kategoriach oraz jeden laureat nagrody głównej, jak opisano w punkcie 11.2).

“HeidelbergCement” – zarówno HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy), jak i Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussee de la Hulpe, Bruksela 1180, Belgia.

“Jury” – jury międzynarodowe lub jedno z jury krajowych, jak opisano w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

“Konkurs krajowy” – konkurs dla każdego kraju lub grupy krajów (jeśli dotyczy), jak opisano w punkcie 6.

“Laureaci krajowi” – wybrani spośród uczestników zwycięzcy konkursu krajowego, którzy zajęli miejsce pierwsze, drugie lub trzecie.

“Nagroda(y)” – nagroda pieniężna przekazywana laureatom międzynarodowym i krajowym.

“Propozycje projektów” – wstępne propozycje projektów przesłane przez uczestników w ramach konkursu (opisane w sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”).

“Raporty projektów” – końcowy raport projektu przesłany przez uczestników, których propozycje projektów zostały wybrane do pierwszej piątki zgłoszeń z ich kraju (jak opisano w sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”).

“Kopalnia” lub “Kopalnie” – każdy teren lub obiekt, którego właścicielem jest HeidelbergCement lub jego filia biorąca udział w konkursie.

“Regulamin” – niniejszy regulamin konkursu.

“Pierwsza piątka zgłoszeń” – jak opisano w punkcie 7.7.

3. Kryteria uczestnictwa

3.1 Uczestnikiem może być osoba lub zespół.

(a) Zespoły muszą wybrać tylko jeden konkurs krajowy, do którego chcą przystąpić, i wyznaczyć osobę do kontaktu. Wszyscy członkowie zespołu muszą kwalifikować się do konkursu według zasad niniejszego regulaminu.
(b) Uczestnik indywidualny musi wybrać tylko jeden konkurs krajowy, do którego może przystąpić tylko raz jako uczestnik indywidualny lub jako członek zespołu. Uczestnicy indywidualni nie mogą przystępować do dwóch konkursów.

3.2 Dopuszcza się współpracę z fundacjami zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi, lecz o jej istnieniu należy poinformować przy zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie.

3.3 W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Grupy HeidelbergCement lub jej podmiotów powiązanych.

4. Propozycje oraz raporty projektów

4.1 Propozycje projektów muszą (i) być wykonane w terminie od marca do września 2016 r., (ii) zostać przesłane do oceny do 1 marca 2016 r. oraz (iii) być zgodne ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”.

4.2 Raport w sprawie projektu musi (i) zostać przesłany w terminie do 30 września 2016 r. oraz (ii) być zgodny ze wskazówkami zawartymi w sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”.

4.3 W przypadku prowadzenia prac nad projektem dotyczącym bioróżnorodności, który został zlecony lub rozpoczęty przed datą rozpoczęcia konkursu, projekt ten nie może zostać zgłoszony do udziału w konkursie. Jeśli jednak ten sam projekt w 2016 r. zostaje poszerzony o nowy aspekt dotyczący bioróżnorodności, można wnioskować o zgłoszenie tego aspektu projektu do konkursu i może on zostać dopuszczony do udziału w konkursie wedle uznania HeidelbergCement.

4.4 HeidelbergCement zobowiązuje się ocenić wszystkie przesłane propozycje projektów oraz raporty projektów, lecz zgłoszenia niezgodne z niniejszym regulaminem mogą zostać odrzucone wedle uznania HeidelbergCement.

5. Jak wziąć udział w konkursie?

5.1 „Jak wziąć udział w konkursie?” odnosi się do instrukcji dotyczących Quarry Life Awards, dostępnych tutaj.

5.2 Chociaż HeidelbergCement dołoży wszelkich starań, aby instrukcje „Jak wziąć udział w konkursie?” pozostały niezmienione w okresie jego trwania, zmiana, dostosowanie, wykreślenie dotychczasowych zasad bądź dodanie nowych może okazać się konieczne. W związku z powyższym HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do wprowadzania wymaganych zmian w treści sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z treścią sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?” przed zgłoszeniem uczestnictwa w celu zweryfikowania zachowania zgodności z ich postanowieniami.

6. Konkursy krajowe

6.1 Każdy uczestnik może uczestniczyć w jednym (1) konkursie krajowym.

6.2 Każda partycypująca kopalnia zostanie przypisana do danego konkursu krajowego, a każda propozycja projektu musi odnosić się do kopalni przypisanej do jednego (1) konkursu krajowego.

6.3 Przynależność propozycji projektu przesłanej przez uczestnika do konkursu krajowego zależy od tego, do której kopalni się ona odnosi. Miejsce zamieszkania lub narodowość uczestnika nie ma znaczenia w kontekście uczestnictwa w danym konkursie krajowym.

6.4 Laureaci konkursu krajowego zostaną wyłonieni przez jury krajowe z danego kraju.

6.5 Konkursy krajowe mogą obejmować kilka państw uczestniczących w jednym (1) konkursie. W związku z nagrodami HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do łączenia kilku kopalń znajdujących się w różnych krajach w ramach jednego (1) konkursu krajowego. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie w ramach konkursu krajowego, a nie każdemu z krajów biorących udział w konkursie krajowym.

7. Jury

7.1 Zadaniem jury jest wyłonienie laureatów w ramach każdego konkursu krajowego.

7.2 Podejmując decyzję, jury odniesie się do „kategorii” oraz „oceny”, o których mowa w sekcji „Jak wziąć udział w konkursie?”, niemniej jury może odejść od kierowania się tymi kryteriami na rzecz innych, które uzna za istotne.

7.3 Członkowie jury krajowych i międzynarodowych zostaną wyznaczeni, będą nadzorowani oraz – w przypadkach, w których będzie to konieczne – zostaną odwołani i zastąpieni wedle uznania HeidelbergCement.

7.4 Dla każdego konkursu krajowego zostanie mianowane jury krajowe. Członkami jury krajowego mogą być eksperci w zakresie bioróżnorodności posiadający specjalistyczną wiedzę na temat siedlisk oraz problematyki gatunków występujących w danym regionie, przedstawiciele kierownictwa HeidelbergCement zapewniający właściwą perspektywę biznesową oraz inne osoby wyznaczone przez HeidelbergCement. Członkowie jury krajowego muszą posługiwać się językiem lokalnym oraz angielskim.

7.5 W przypadku konkursu międzynarodowego laureatów wybierze jury międzynarodowe.

7.6 Każdemu jury przysługuje prawo do decyzji o metodach i praktykach stosowanych w celu wyłonienia laureatów. Jury jest niezależne w podejmowanych decyzjach. Członkowie każdego jury otrzymają wytyczne i instrukcje, natomiast nie są zobowiązani do postępowania ściśle według ich postanowień.

7.7 W marcu 2016 r. każde jury krajowe wybierze pięć najlepszych propozycji projektów zatwierdzonych do przeprowadzenia prac badawczych („Pierwsza piątka zgłoszeń”). Pierwsza piątka zgłoszeń będzie upoważniona do otrzymania rekompensaty finansowej w celu częściowego pokrycia kosztów projektu. Wszyscy uczestnicy z Pierwszej piątki zgłoszeń zostaną powiadomieni o decyzji jury w tym samym miesiącu.

7.8 W listopadzie 2016 r. każde jury przyzna 1., 2. i 3. miejsce uczestnikom indywidualnym lub zespołom trzech najlepszych zgłoszeń w ramach danego konkursu krajowego. Do tego etapu przejdą wyłącznie zgłoszenia zatwierdzone do przeprowadzenia prac badawczych zgodnie z postanowieniami punktu 7.7.

8. Konkurs międzynarodowy

8.1 Aby wziąć udział w konkursie międzynarodowym, uczestnicy zakwalifikowani do pierwszej piątki zgłoszeń w konkursie krajowym muszą także wysłać zgłoszenie w języku angielskim (o ile nie zostało ono sporządzone w języku angielskim wcześniej).

8.2 Jury międzynarodowe oceni projekty zakwalifikowane do pierwszej piątki zgłoszeń w konkursie krajowym. W terminie do końca grudnia 2016 r. jury międzynarodowe wyłoni laureatów międzynarodowych.

9. Komunikacja

O decyzji jury poinformowani zostaną wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani do pierwszej piątki zgłoszeń w każdym kraju. Powiadomienia zostaną przesłane bezpośrednio wyłącznie laureatom międzynarodowym i krajowym. HeidelbergCement zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu skontaktowania się ze wszystkimi uczestnikami, aby poinformować ich o decyzji w sprawie ich propozycji.

10. Dyskwalifikacja

10.1 Bez ograniczania ogólnego charakteru pozostałych postanowień niniejszego, regulaminu punkty 5.3, 6.2 oraz 6.3 określają podstawy do dyskwalifikacji uczestników.

10.2 Przed przystąpieniem do prac w kopalni uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu zasad BHP przez kierownika obiektu. Wszyscy kandydaci zgadzają się przestrzegać określonych przepisów i zasad BHP firmy omówionych na tym spotkaniu. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów BHP będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją.

10.3 Uczestnicy wykorzystujący rekompensatę finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów projektu na cele niezwiązane bezpośrednio z konkursem zostaną zdyskwalifikowani wedle uznania HeidelbergCement oraz zobowiązani są do zwrotu całości lub części otrzymanych środków wedle uznania HeidelbergCement.

10.4 Zdyskwalifikowani uczestnicy nie mogą otrzymać nagrody.

10.5 Uczestnik, w odniesieniu do którego w ciągu roku od ogłoszenia decyzji w sprawie przyznania nagród ustalono, że w czasie trwania konkursu istniały podstawy do jego dyskwalifikacji, może zostać zdyskwalifikowany z mocą wsteczną wedle uznania HeidelbergCement. Dyskwalifikacja, o której mowa powyżej, może oznaczać odebranie nagrody lub innych wyróżnień oraz zobowiązanie do zwrócenia wszelkich nagród oraz kwot rekompensaty finansowej. HeidelbergCement zachowuje prawo do podejmowania decyzji całkowicie wedle własnego uznania.

11. Nagrody

11.1 Laureaci krajowi otrzymają następujące nagrody pieniężne:

  • Pierwsze miejsce: 5 000 euro
  • Drugie miejsce: 3 000 euro
  • Trzecie miejsce: 1 500 euro

11.2 Laureaci międzynarodowi, oprócz wszelkich przyznanych wcześniej nagród krajowych, otrzymają następujące nagrody pieniężne: 10 000 euro w każdej z następujących kategorii:

  • Badania nad gatunkami i ich siedliskami
  • Zarządzanie bioróżnorodnością
  • Edukacja i podnoszenie świadomości
  • Ponad granicami kopalń
  • Projekt szkolny (tylko dla szkół podstawowych, średnich i studentów studiów wyższych pierwszego stopnia)

Nagroda główna: 30 000 euro za najlepszy projekt ogółem.

11.3 O nagrodę w ramach Projektu szkolnego mogą ubiegać się wyłącznie studenci lub osoby znajdujące się na niższym poziomie edukacji. Osoby z tytułem magistra, doktoranci lub osoby z tytułem profesora nie mogą uczestniczyć w pracach nad projektem. Studenci mogą korzystać z rad i wskazówek swoich nauczycieli oraz instruktorów, natomiast praca musi w całości zostać wykonana przez studentów. W przypadku gdy HeidelbergCement uzna, że przedłożona propozycja lub przedłożony raport nie zostały opracowane przez studentów, wówczas takie opracowanie zostanie zdyskwalifikowane.

11.4 Koordynator krajowy będzie współpracował ze laureatami konkursu w celu podjęcia decyzji o przydzieleniu funduszy. W krajach, w których obowiązuje inna waluta niż euro, kwoty zostaną przeliczone na walutę obowiązującą w danym kraju.

11.5 Nagroda pieniężna zostanie przekazana w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia uczestników.

12 Prawo własności intelektualnej oraz prawo do publikacji 

12.1 Przedkładając propozycję udziału w konkursie, uczestnicy oświadczają w odniesieniu do wszystkich elementów przedłożonej przez nich propozycji, projektu oraz raportu końcowego, jak niżej:

(i) Zgłoszony materiał jest ich dziełem autorskim.

(ii) Zgłoszony materiał nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, know-how, tajemnic handlowych i patentów, prawa o ochronie danych osobowych oraz prawa do wizerunku jakiejkolwiek osoby ani żadnych praw stron trzecich. Wszelkie przypadki naruszenia bądź nieprawidłowego wykorzystania praw własności intelektualnej lub plagiatu spowodują natychmiastową dyskwalifikacje oraz utratę prawa do otrzymania wyróżnień, uznania i nagród.

(iii) Uczestnicy zachowają wszelkie prawa własności przemysłowej związane ze zgłoszeniem udziału w konkursie, natomiast przedmioty oraz treści w postaci elektronicznej przekazane HeidelbergCement stają się własnością firmy i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu konkursu. Dotyczy to również Propozycji projektów, Raportów końcowych oraz innych zgłoszeń podlegających dyskwalifikacji na podstawie niniejszego regulaminu niezależnie od przyczyny.

(iv) Przesyłając propozycję, uczestnicy upoważniają, bez ograniczeń, HeidelbergCement oraz jej podmioty powiązane do publikacji, wykorzystania, powielania, modyfikowania, przekazywania oraz publicznego prezentowania propozycji projektów, raportów końcowych oraz wszelkich pozostałych zgłoszeń (w tym informacji zawartych w ww. propozycjach), niezależnie od celu, w tym do umieszczania na stronie internetowej HeidelbergCement oraz jej podmiotów powiązanych bez konieczności podawania źródła lub rekompensaty na rzecz uczestników poza możliwością otrzymania nagrody krajowej lub międzynarodowej.

(v) AWszyscy uczestnicy uznają prawo HeidelbergCement oraz jej podmiotów powiązanych do wykorzystania wyników prac badawczych opisanych w propozycjach oraz końcowych projektach badawczych na potrzeby HeidelbergCement bez konieczności podawania źródła lub wypłaty rekompensaty z tego tytułu.

12.2 Uczestnicy oświadczają, że materiały przesyłane za pośrednictwem strony internetowej konkursu nie zawierają wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego lub podobnych programów, które mogą powodować szkody na systemach informatycznych lub naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

12.3 Uczestnicy zabezpieczają HeidelbergCement przed kosztami odszkodowań wynikającymi z przesłania za pośrednictwem Internetu elementów, o których mowa w punkcie 12.2 niezależnie od tego, czy zostały one przesłane świadomie czy nie.

13. Postanowienia różne

13.1 HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z treści niniejszego regulaminu na dowolny podmiot powiązany będący całkowitą własnością HeidelbergCement. HeidelbergCement przysługuje prawo do przeniesienia całości wynikających z treści niniejszego regulaminu praw do podejmowania decyzji na osobę lub osoby fizyczne występujące w charakterze przedstawicieli HeidelbergCement.

13.2 Niezależnie od tego, czy uczestnik znajduje się poza granicami kraju, niniejszy regulamin podlega przepisom prawa belgijskiego, a nie prawa kraju, w którym organizowany jest konkurs krajowy.

14. Prywatność i narzędzie Google Analytics

Akceptując niniejszy regulamin, uczestnicy akceptują również politykę pełnej prywatności HeidelbergCement dostępną w dolnej części głównej strony internetowej konkursu Quarry Life Award. Polityka prywatności stanowi część niniejszego regulaminu, w związku z czym, akceptując niniejszy regulamin, uczestnicy uznają Politykę prywatności HeidelbergCement za adekwatną w zakresie ochrony ich danych.

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics opracowanego przez firmę Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z plików cookies, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacja generowana przez plik cookie na temat tego, w jaki sposób dany użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP) zostaje przesłana na serwer firmy Google w USA, gdzie jest przechowywana. Firma Google gwarantuje zgodność z amerykańskim programem Safe Harbour w zakresie otrzymywania i ochrony danych osobowych pochodzących z obszaru UE. Firma Google wykorzystuje przesyłane informacje w celu dokonywania oceny korzystania z danej strony internetowej, sporządzania raportów na temat ruchu na stronie dla operatorów stron, a także w celu świadczenia innych usług związanych z daną stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. W uzasadnionych przypadkach firma Google przekazuje gromadzone informacje firmom zewnętrznym, np. jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli firma zewnętrzna zajmuje się przetwarzaniem danych na zlecenie Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z pozostałymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić instalacji plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Niemniej należy pamiętać o tym, że w takim przypadku pełna funkcjonalność strony internetowej może nie być dostępna. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych na jego temat przez Google w sposób oraz w celach opisanych powyżej.