HeidelbergCement angażuje się w zarządzanie bioróżnorodnością w ponad 1000 swoich kamieniołomów i kopalni kruszyw naturalnych na całym świecie poprzez promowanie bogatej różnorodności lokalnej flory i fauny. Działania te prowadzone są zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu eksploatacji.

Quarry Life Award to konkurs naukowo-dydaktyczny zainicjowany przez HeidelbergCement, który organizowany jest co dwa lata, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jego celem jest podnoszenie świadomości na temat wartości biologicznej terenów górniczych oraz  poszukiwanie nowych sposobów dalszego zwiększania bioróżnorodności tych terenów.

W ostatnich trzech edycjach Quarry Life Award złożono ponad 1100 wniosków projektowych, z czego 269 zostało wybranych do realizacji. W prace projektowe było zaangażowanych prawie tysiąc naukowców i około tysiąca osób zainteresowanych. Ogółem w 3 edycjach laureaci na szczeblu krajowym i międzynarodowym otrzymali nagrody o łącznej wartości ponad 750.000 euro.

Quarry Life Award: 4. edycja (2018)

HeidelbergCement zaprasza naukowców, studentów i obywateli do zgłaszania projektów dotyczących bioróżnorodności dla terenów należących do koncernu kopalń wapienia oraz  kruszyw naturalnych na całym świecie. Zapraszamy wszystkich kandydatów do szukania pomysłu na projekt w jednej z kopalń uczestniczących w konkursie i złożenia  propozycji projektu do 20 listopada 2017 r. na stronie internetowej. 

Do 1 grudnia 2017 roku jury konkursowe Quarry Life Award (w każdej z lokalnych edycji) wybierze projekty, które wezmą udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do realizacji swojego pomysłu i badań naukowych  między styczniem a wrześniem 2018 r. Wszystkie wybrane projekty będą konkurować jednocześnie na poziomie krajowym, jak i  międzynarodowym.

Pod koniec okresu badawczego, uczestnicy będą musieli złożyć raport końcowy zawierający nie więcej niż 10 stron. Raporty mogą być napisane w języku lokalnym i angielskim. Jednakże należy pamiętać, że w przypadku przyznawania nagród  na szczeblu międzynarodowym, jury międzynarodowe będzie rozpatrywać wyłącznie raporty końcowe napisane w j. angielskim . Ostateczny termin składania raportów końcowych upływa 20 września 2018 r. 

Nagrody krajowe i międzynarodowe 2018

Aby zapewnić wszystkim uczestnikom bardziej sprawiedliwe zasady rywalizacji, edycja 2018 została podzielone na dwie główne grupy, z których każda obejmuje trzy kategorie projektów.

W grupie badań naukowych wyróżniamy następujące kategorie:

 • Zarządzanie bioróżnorodnością
 • Badania siedlisk i gatunków
 • Ponad granicami kopalń

Grupa projektów społecznych obejmuje następujące kategorie:

 • Bioróżnorodność i edukacja
 • Powiązania kopalni i społeczności lokalnych
 • Projekt szkolny (dla uczniów szkół podstawowych i średnich)

Na poziomie krajowym zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości 2 500 euro  i 5 000 euro za najlepsze projekty w grupie badań naukowych oraz 2 500 euro i 5 000 euro dla najlepszych projektów w grupie projektów społecznych.

Na poziomie międzynarodowym najlepsze projekty w każdej z 6 kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 10 000 euro każda. Najlepszy projekt całej edycji otrzyma nie mniej niż 30 000 euro.

Nazwiska krajowych i międzynarodowych zwycięzców zostaną ogłoszone jesienią 2018 roku.

Jakiego rodzaju projektów poszukujemy ?

W grupie badań naukowych:

W kategorii "Zarządzanie bioróżnorodnością":

 • koncepcje / metody / projekty rekultywacji
 • projekty zwiększające bioróżnorodność podczas eksploatacji
 • projekty, które tworzą nowe przestrzenie/siedliska do życia roślin i zwierząt w naszych kopalniach
 • optymalizacja technik zarządzania i rekultywacji

> Cel: promowanie różnorodności biologicznej w górnictwie w trakcie i po zakończeniu wydobycia

W kategorii "Badania siedlisk i gatunków":

 • mapowanie, ankiety, badania naukowe

> Cel: zwiększenie wiedzy naukowej na temat bioróżnorodności terenów górniczych w celu poprawy działań w zakresie zarządzania bioróżnorodnością na poziomie kopalni.

W kategorii "Poza granicami kopalni":

 • Badania powiązań siedliskowych, ekologia miasta i krajobrazu, zielona infrastruktura i pomiary bioróżnorodności

> Cel: lepsze zrozumienie i poprawa oddziaływania kopalni na sąsiadujące z nią otoczenie/środowisko

W grupie projektów społecznych:

W kategorii "Bioróżnorodność i edukacja":

 • Materiały i programy edukacyjne
 • Działania przyrodnicze z udziałem zainteresowanych stron, muzea, laboratoria, instytucje kultury i sztuki ...

> Cel: zwiększanie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez opracowanie nowych narzędzi i działań edukacyjnych.

W kategorii "Powiązanie kopalń i społeczności lokalnych":

 • budowanie zielonych mostów, hoteli dla owadów, budek lęgowych dla ptaków, zielone dachy, ogrodnictwo miejskie i na terenach kopalń ...
 • tworzenie ścieżek przyrodniczych w kopalniach, terenów rekreacyjnych, platform widokowych.

> Cel: angażowanie lokalnych zainteresowanych stron w działania na rzecz bioróżnorodności  przynoszące korzyści zarówno kopalniom, jak i społeczności lokalnej.

W kategorii "Projekt szkolny" :

 • Zarezerwowane tylko dla szkół podstawowych i średnich
 • Pod przewodnictwem nauczyciela szkolnego
 • Projekt może dotyczyć jednego z powyższych tematów

> Cel: zachęcanie uczniów do badań przyrody

Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w firmie. Każdy zespól lub osoba nie przestrzegająca przepisów BHP zostanie natychmiast zdyskwalifikowane.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij na Jak wziąć udział w Konkursie