> Watch Edyta Turniak's video (International Award Ceremony 2014, prague Czech Republic)

> Discover Grand Prize winner's publication

Areas after exploatation, arising out of mining processes,  are an interesting example of anropogenetic habitat, which can be use by some of rare species of amphibians and reptiles. As part of our project we will do a comprehensive inventory focused on these groups of animals and we will specify which species are present in the quarry and select the best habitat for them. We hope to confirm the presence of smooth snake - a rare and very interesting species of snake. For this purpose we will appear regularly in the quarry to conduct field work.

The knowledge gained in this way allow  us to elaborate of a detailed plan and methods to protect and enhance the biodiversity of the mine area after the cessation of its activities. We want our research to help in the efficient reclamation in the future. The last important step will be creating the educational publications, regarding the need and methods of protection of amphibians and reptiles that advertises biodiversity of the Limestone Quarry “Górażdże”, which will be addressed to a wide range of people, especially children and youth.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat: Kompleksowa inwentaryzacja herpetofauny terenu Kopalni Wapienia "Górażdże", ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, jako podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku

Streszczenie

Tereny posteksploatacyjne powstałe w wyniku procesów wydobywczych są ciekawym przykładem siedliska antropogenicznego, wykorzystywanego przez niektóre rzadkie gatunki gadów i płazów. W ramach naszego projektu przeprowadzimy kompleksową inwentaryzację skupioną właśnie na tych grupach zwierząt, określimy jakie gatunki występują na terenie kamieniołomu i wytypujemy najlepsze dla nich siedliska. Mamy nadzieję na potwierdzenie występowania gniewosza plamistego – rzadkiego i bardzo ciekawego gatunku węża. W tym celu będziemy regularnie pojawiać się w kamieniołomie prowadząc prace terenowe.

 Wiedza zdobyta w ten sposób pozwoli nam na opracowanie szczegółowego planu działań i metod mających na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności terenu kopalni po zaprzestaniu jej działalności. Chcemy, aby nasze badania w przyszłości pomogły w efektywnym przeprowadzeniu rekultywacji. Ostatnim, równie ważnym etapem będzie stworzenie publikacji edukacyjnej, dotyczącej potrzeby i metod ochrony płazów i gadów oraz reklamującej bioróżnorodność kopalni Górażdże, która skierowana będzie do szerokiego grona osób, zwłaszcza do dzieci i młodzieży.