The conducted earlier studies on vegetation of lime opencast mines clearly indicated that the direction of spontaneous colonization of excavation pits by plants is mainly determined by the type of exploited rock in particular mine. In excavations which waters are rich in calcium and magnesium ions there are conditions for forming unique mires with calciphile, protected plant species. Thus, the choice of appropriate type of reclamation should be preceded by detailed recognition of hydrological and hydrochemical conditions in a excavation. Not each type of substratum is suitable for plant colonization. This situation particularly concerns quarries with solid rocks. But it is enough to conduct simple treatment i.e. limestones can be covered by layer of sand and loam to create favorable conditions. Such experiment requires detailed comparative studies in Górażdze, Wójcice and Nowogród. The main aim of the research is to examine how hydrographic and hydrochemical relations influence on biodiversity of the aforementioned quarries? Water analyses will answer question whether waters flowing to excavations contain high concentrations of nutrients. This will allow to take appropriate treatments preventing eutrophication.

Temat : Hydrologiczno – hydrochemiczne uwarunkowania bioróżnorodności i rekultywacji wyrobisk odkrywkowych

Streszczenie

Dotychczasowe badania nad roślinnością wyrobisk wapiennych jednoznacznie wskazują, że kierunek spontanicznej kolonizacji wyrobisk odkrywkowych przez rośliny zdeterminowany jest w głównej mierze rodzajem skały eksploatowanej w danych wyrobisku. W wyrobiskach, których wody bogate są w jony wapnia i magnezu powstają unikalne torfowiska z kalcyfilnymi, chronionymi gatunkami roślin. Dlatego też wybór właściwego kierunku rekultywacji poprzedzony powinien zostać szczegółowym rozpoznaniem stosunków hydrologiczno – hydrochemicznych wyrobiska.  Nie zawsze jednak rodzaj podłoża jest odpowiedni do kolonizacji przez tego typu gatunki. Dotyczy to w szczególności kamieniołomów skał litych o twardym podłożu. Wystarczy jednak przeprowadzenie prostego zabiegu tj. pokrycia warstwą piasku i iłu skał wapiennych aby stworzyć odpowiednie warunki. Przeprowadzenie takiego projektu wymaga jednak szczegółowego przeprowadzenia porównawczych badań w wyrobiskach Górażdze, Wójcicach i Nowogrodzie. Głównym celem badań będzie wykazanie, jak stosunki wodne i hydrochemiczne wpływają na różnorodność fitocenotyczną omawianych wyrobisk.  Analizy jakości wody pozwolą również odpowiedzieć na pytanie, czy dopływająca do wyrobisk woda nie zawiera dużych ilości substancji biogennych. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich kroków zaradczych przed eutrofizacją zbiorników.