The main objective of the project is restoration of xerothermophilous swards on the selected sections (patches, fragments) of the excavation site in Górażdże. Some fragments of the project`s site selected for the project are characterized by specific features promoting the development of thermophilous and xerothermophilous vegetation, among others.: Good insolation, alkaline soils, low ground water level. The project is focused especially on the restoration of valuable for conservation patches of xerothermophilous vegetation and associated entomofauna and other selected groups of invertebrates.

 

Wspomaganie rozwoju biocenozy murawy kserotermicznej Festuco-Brometea w ramach rekultywacji    obszaru poeksploatacyjnego Górażdże Cement S.A. Heidelberg Cement Group.


Głównym celem projektu jest restytucja murawy kserotermicznej na wybranym fragmencie terenu spągowej części wyrobiska Górażdże Cement w Górażdżach.Projekt nastawiony jest szczególnie na odtworzenie cennych walorów roślinności kserotermicznej i związanej z nią entomofauny oraz innych, wybranych grup bezkręgowców. Odtwarzanie muraw oraz ochrona inter-situ związanych z nimi gatunków flory i fauny są bardzo ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej. Murawy kserotermiczne w Polsce mają charakter ekstrazonalny, płatowy, co sprzyja ich naturalnej sukcesji w kierunku innych zbiorowisk. Są to siedliska zagrożone, także w województwie opolskim. Główne zagrożenia to zmniejszanie powierzchni muraw na skutek ich różnego zagospodarowywania albo porzucania i uruchamiania w konsekwencji naturalnej sukcesji. Dzięki odtwarzaniu i utrzymywaniu takich muraw jesteśmy w stanie zachowywać te jedyne w swoim rodzaju ostoje bioróżnorodności.  Kolejnym planowanym etapem jest stworzenie ścieżki    dydaktyczno – przyrodniczej połączonej z już istniejącymi ścieżkami na terenie kopalni.