The project is implemented at the gravel pit “Nowogród Bobrzański” localized in the river valley of Bóbr in the southwestern Poland. Long-term extraction of gravel has changed the landscape to great extent. The area once occupied mostly by farmlands and grasslands is now covered with artificial reservoirs, road infrastructure, embankments of waste gravel and active mining areas. Besides the elements created by human, we can observe here forests with different degree of naturalness and numerous open or semi-open habitats such as abandoned meadows, rushes, ponds and scrubs.

The main aim of our project is to investigate the actual vegetation and to analyze soil seed bank. Carrying out studies on vegetation will make it possible to assess the value of nature within the gravel pit “Nowogród Bobrzański” and to determine threats from alien species. Analyses of soil seed bank will allow us to predict further spontaneous development of vegetation in the post-mining areas subjected to secondary succession. The results of our study may be very useful in planning reclamation tasks and in optimizing the costs of reclamation by using natural resources hidden in soil.

Our project involves young scientists from two universities: University of Wroclaw and Wroclaw University of  Environmental and Life Sciences. The research group consists of students dealing with both basic research and applied science.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat: Rola sukcesji i glebowego banku nasion w procesie rekultywacji i kształtowaniu się bioróżnorodności terenów pokopalnianych

Streszczenie:

Nasz projekt realizowany jest na obszarze kopalni „Nowogród Bobrzański” znajdującej się w dolinie rzeki Bóbr, w południowo-zachodniej Polsce. Długoletnie wydobycie osadów akumulacji rzecznej doprowadziło do istotnych zmian w krajobrazie. Tereny niegdyś zajęte głównie przez pola uprawne i użytki zielone, zajmują obecnie zbiorniki wodne, sieć dróg, nasypy nadkładów żwiru oraz obszary czynnego wydobycia. Oprócz elementów o całkowicie antropogenicznym pochodzeniu na obszarze żwirowni i terenach przylegających występują lasy o charakterze mniej lub bardziej zbliżonym do naturalnego. Ponadto, krajobraz żwirowni uzupełniają również ekosystemy nieleśne takie jak nieużytkowane łąki, szuwary, oczka wodne oraz zbiorowiska zaroślowe.

Głównym celem naszego projektu jest zbadanie rzeczywistej szaty roślinnej oraz analiza glebowego banku nasion. Badania nad szatą roślinną pozwolą nam na określenie walorów przyrodniczych kopalni „Nowogród Bobrzański” oraz zdefiniowanie zagrożeń ze strony obcych elementów flory. Analiza glebowego banku nasion posłuży z kolei do prognozy spontanicznego rozwoju roślinności na obszarach poeksploatacyjnych podlegających naturalnej sukcesji wtórnej. Wyniki naszych badań mogą okazać się niezwykle przydatne w planowaniu zadań rekultywacyjnych, a także do optymalizacji ich kosztów poprzez wykorzystanie zasobów środowiska drzemiących w glebie w postaci nasion.

W nasz projekt zaangażowani są młodzi naukowcy z dwóch wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Naszą grupę badawczą tworzą z jednej strony młodzi naukowcy zajmujący się badaniami podstawowymi, z drugiej zaś studenci, których profil naukowy ukierunkowany jest na wdrażanie wyników badań w praktykę.