Our team of researchers and students from the Department of Biological Sciences, University of  Zielona Góra have found ourselves in the group of five finalists of the Polish edition. Our project is titled "Valorization of the natural environment, the educational and pro-ecological activities in the area of the Nowogród Bobrzański Natural Resources Mine". The team led by writes these words - Dr. Krystyna Walińska includes: Dr. Marcin Bochenski, Dr. Ewa Nowacka-Chiari , M Sc. Andrzej Nowacki , students of the Faculty of Biological Sciences UZ (Sylwia Bortnowskw, Olivia Patrzykąt, Ita Szczepańska, Aleksandra  Dyrkacz ) and three students of architecture and urbanism UZ (Yogili Chiari Arcia, Marek Kaja,  Piotr Waliński )
The planned project consists of two essential stages: valorization stage of the natural environment in the mine area and the activities aiming to create the attractive educational offer based on the previous results.

The multicriteria valorization will consider the chosen, representative species of flora and the individuals of fauna (with the special emphasis on avi-fauna), as well as the biological, physical and chemical assessment of the surface water in the established post-excavated reservois. The researches conducted in the mine area determine the natural state, diversity, complementary character, uniqueness and the biocoenosis and physiocoenosis of the established ecosystem.

The results obtained will be fundamental to create the attractive educational offer where the natural-educational path will be its essential part. The offer will be directed to all age group recipients. It will present the rehabilitation process of the post-mining area in the order ‘before, during, and after’ the exploitation, emphasizing the balanced activity of a human in relation to the landscape, introducing the mine area physiography in the postglacial region. The biodiversity of the examined area will be presented to reveal the diversified dynamics of the flora and fauna changes.
We have already begun field work and parallel work on the concept of an attractive presentation of the results. The attractiveness linked to the assumption that the task of project is interested in the widest possible audience biodiversity of the natural environment around " our " mine , because she already is "our " .

We have already begun field works and parallel work on the concept of an attractive presentation of the results. The attractiveness linked to the assumption that the goal of the project is to get people interested in biodiversity of the natural environment around "our" mine, because this mine already is "our".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temat: Waloryzacja środowiska przyrodniczego i działania edukacyjne o charakterze proekologicznym na terenie Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański

Streszczenie

„Głównym zwycięzcą będzie Natura”. Tak brzmi hasło II edycji międzynarodowego konkursu naukowego Quarry Life Award, organizowanego przez koncern Heidelberg Cement. 

W grupie pięciu finalistów polskiej edycji konkursu znaleźliśmy się my - zespół pracowników naukowych i studentów z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Nasz projekt zatytułowaliśmy „Waloryzacja środowiska przyrodniczego i działania edukacyjne o charakterze proekologicznym na terenie Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański”. W skład zespołu kierowanego przez piszącą te słowa - dr Krystynę Walińską wchodzą: dr Marcin Bocheński, dr Ewa Nowacka-Chiari, mgr Andrzej Nowacki, studenci Wydziału Nauk Biologicznych UZ (Sylwia Bortnowska, Oliwia Patrzykąt, Ita Szczepańska, Aleksandra Dyrkacz) oraz trójka zaprzyjaźnionych studentów architektury  i urbanistyki UZ (Yogilli Piotr Waliński)

Planowany projekt składa się z dwóch zasadniczych etapów: etapu waloryzacji środowiska przyrodniczego na terenie kopalni i działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej w oparciu o uzyskane wcześniej wyniki. Przeprowadzone badania na terenie kopalni określą naturalność, różnorodność, komplementarność, unikatowość, rolę biocenotyczną i fizjocenotyczną powstałego ekosystemu. Otrzymane wyniki będą stanowiły podstawę do stworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej, której zasadniczym elementem będzie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Jej celem będzie przedstawienie procesu rekultywacji terenu pokopalnianego w układzie „przed, w trakcie
i po" eksploatacji, wyeksponowanie zrównoważonej działalności człowieka w odniesieniu do krajobrazu,  przybliżenie fizjografii terenu kopalni w krajobrazie polodowcowym. Przedstawiona zostanie  bioróżnorodność na badanym terenie w aspekcie wykazania zróżnicowanej dynamiki zmian florystycznych i faunistycznych.

            Zaczęliśmy już prace terenowe oraz równolegle pracę nad koncepcją atrakcyjnego przedstawienia otrzymanych wyników. Atrakcyjność wiąże się z założeniem, że zadaniem przygotowywanego  projektu jest zainteresowanie jak najszerszego grona odbiorców  bioróżnorodnością środowiska przyrodniczego wokół „naszej” kopalni, bo ona już jest „nasza”.