Protection of avifauna and amphibians in the Ruda Quarry area is complex matter and it requires a very complex approach.

In the project it is necessary to prepare the lowering of the land that would become rainwater reservoir. During the Spring there would be an opportunity for amphibians to develop and reproduce and for birds and mammals to find a place with water.

Additionally, wetlands usually tend to attract lapwings that return from their wintering grounds in February as they need ground soft and rich in food. On the other hand, the open areas, the areas adjacent to rural areas attract hoopoes. These would be the so-called umbrella species.

In addition, in late September the lower terrain would be mowed so birds and amphibians could easily move around. Mowing would be carried out from the inside to the outside, that all animals could freely leave the area.

On the outskirts of the area there would be situated two educational boards describing amphibians reproduction process as well as birds migration information. Educational boards must be positioned off the beaten track so that they don't become an observation point for birds of prey and magpies, who would easily pose a threat to chicks of other birds species.

The project would allow for a comprehensive assessment of the state of nature in various ecosystems (tree cover, meadows – visited by pollinators, wetlands) and to appreciate natural wealth of anthropogenic areas, where the nature’s succession develops all the time.

COMPLETION OF DESIGN WORKS

Time to complete the activities under the project "Protection of avifauna and amphibians by improving habitat conditions in the Ruda Quarry" ...

Więcej
14wrz

Zakończenie prac projektowych

Czas na zakończenie działań w ramach projektu „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę warunków siedliskowych na terenach kopalni Ruda”…

Więcej
14wrz

The protection of tree seedlings

In the autumn and winter period, animals, in particular roe deer, often nibble at seedlings of young trees in the search of food.

Więcej
08wrz

Ochrona sadzonek drzew

W okresie jesienno-zimowym zwierzęta, w szczególności sarny, poszukując pokarmu często podgryzają sadzonki młodych drzew.

Więcej
05wrz

The fruits of field bushes and trees

During our last visit, we decided to look at the role of field greenery. Such thickets are also known as feuds.

Więcej
04wrz

Owoce krzewów i drzew śródpolnych

Podczas naszej ostatniej wizyty postanowiliśmy się przyjrzeć roli zieleni śródpolnej. Takie zarośla nazywane są również czyżniami.

Więcej
02wrz

Ecological education among seniors

Another fantastic eco-meeting is behind us. With great satisfaction we talked about the Quarry Life Award competition and the project carried out at KSM Ruda. This time our recipients were seniors.

Więcej
24sie

Edukacja ekologiczna wśród seniorów

Za nami kolejne fantastyczne eko-spotkanie. Z ogromną satysfakcją mogliśmy opowiedzieć o konkursie Quarry Life Award i projekcie realizowanym na terenie KSM Ruda. Tym razem naszymi odbiorcami byli seniorzy.

Więcej
23sie

Red mason bee

Red mason bee (Osmia rufa) is one of the species of solitary bees found throughout Poland. Unlike honey bees, they do not give honey, but play an important role in nature - they pollinate flowers, from which we later have fruits and vegetables.

Więcej
18sie

Murarka ogrodowa

Murarka ogrodowa (Osmia rufa) to jeden z gatunków pszczół samotnic, występujących na terenie całej Polski. W przeciwieństwie do pszczoły miodnej nie dają miodu, ale pełnią ważną rolę w przyrodzie – zapylają kwiaty, z których później mamy owoce i warzywa.

Więcej
14sie

Ecological workshops

One of the main goals of the project "Protection of avifauna and amphibians by improving habitat conditions in the Ruda mine" is education. This time we decided to conduct workshops that took place both in the field and in the lecture hall. On August 7th, 2022, we continued our educational activities on nature protection. Our target group was 20 people and there were children and adults.

Więcej
11sie

Warsztaty ekologiczne

Jednym z podstawowych celów projektu „Ochrona awifauny i płazów poprzez poprawę warunków siedliskowych na terenach kopalni Ruda” jest edukacja. Tym razem postanowiliśmy przeprowadzić warsztaty, które odbyły się zarówno w terenie jak i w sali wykładowej. W dniu 7 sierpnia 2022 r. kontynuowaliśmy działania edukacyjne o ochronie przyrody. Nasza grupa docelowa liczyła 20 osób i były w niej dzieci i dorośli.

Więcej
09sie

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus)

Black-headed gull (Chroicocephalus ridibundus) is one of those bird species that accompanies us almost from the beginning of the run of the project. That is why we decided to introduce you to the characteristics of this most numerous seagull in Poland. The first individuals of the black-headed gull appeared on our project area on April 8th. From that moment on, we could observe their behavior and preparation for breeding. It has been observed that these birds arrive to Poland in March-April,...

Więcej
05sie

Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)

Śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) to jeden z tych gatunków ptaków, który towarzyszy nam niemal od początku trwania projektu. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam charakterystykę tej najliczniejszej w Polsce mewy. Pierwsze osobniki mewy śmieszki pojawiły się na naszym projekcie już 8 kwietnia. Od tamtego momentu mogliśmy obserwować ich zachowanie i przygotowanie do lęgów.

Więcej
02sie

Ladybug - a very helpful insect

It is one of the most beloved insects. We want to protect it as part of our project.

Więcej
01sie

Biedronka – bardzo pożyteczny owad

Jest jednym z najbardziej lubianych owadów. Chcemy ją chronić w ramach naszego projektu.

Więcej
30lip

Where can we meet hoopoes?

In 2005, the population of the hoopoe in our country was estimated at around 4,000 pairs. Translating this into the area of Poland (312,679 km2), it gave then 1 individual per 39.08 km2. In the following years, the number began to grow slowly but steadily. After all, hoopoe in Poland belongs to a few species, locally moderately numerous. Its number is estimated at 22,000−35,000 pairs. This gives one individual per every 4.5-7 km2.

Więcej
28lip

Gdzie można spotkać dudki?

W 2005 roku liczebność dudka w naszym kraju szacowano na około 4 tysiące par. Przekładając to na powierzchnię Polski (312 679 km2) dało to wtedy 1 osobnika na 39,08 km2. W kolejnych latach liczebność zaczęła powoli, ale stabilnie rosnąć. Ostatecznie dudek należy w Polsce do gatunków nielicznych, lokalnie średnio licznych. Jego liczebność oceniana jest na 22−35 tysięcy par. Daje to jednego osobnika co 4,5-7 km2.

Więcej
26lip

What plants are we dealing with in KSM Ruda?

The areas after the exploitation of mineral resources are very difficult to be inhabited by plants. However, there are some that can live in the soil poor in nutrients. What's more, they have many adaptations that allow them to survive and occupy larger and larger areas. We call all such plants ruderal.

Więcej
24lip

Z jakimi roślinami mamy do czynienia na terenie KSM Ruda?

Tereny po eksploatacji surowców mineralnych są bardzo trudne do zasiedlenia przez rośliny. Jednak są takie, którym gleba uboga w składniki pokarmowe nie przeszkadza w funkcjonowaniu. Co więcej, mają wiele przystosowań, które pozwalają im przetrwać i zajmować coraz większe powierzchnie. Ogół takich roślin nazywamy ruderalnymi.

Więcej
21lip

Common beeches on the project site

The Latin name of the common beech, meaning Fagus silvatica, is derived from two words. The first is the Greek phegos – meaning beech and the second is the Latin silva for forest. It is recognized that the beech trees can reach the age of 200 to 500 years. Beech fruits are loved by many animals. These include: jays, squirrels and wild boars. It is them that contribute to the dispersal of beeches (zoochoria).

Więcej
20lip

Buki pospolite na terenie projektu

Nazwa łacińska buka pospolitego, czyli Fagus silvatica wywodzi się od dwóch słów. Pierwsze z nich to greckie phegos – buk, a drugie z łacińskiego silva oznaczającego las. Uznaje się, że buki mogą osiągnąć wiek od 200 do 500 lat. Owoce buka są uwielbiane przez wiele zwierząt. Należą do nich: sójki, wiewiórki i dziki. To właśnie one przyczyniają się do rozsiewania buków (zoochoria).

Więcej
18lip

Ecological and educational trip

It has been known for a long time that the loss of ties with nature makes society more indifferent to what is happening in the immediate vicinity. There is also the rush of life, lack of time, attachment to technology and social media. That is why we decided to organize a field trip combined with educational workshops to show that communing with nature makes people happy. We chose Goczałkowickie Lake as the place of our full-day trip. In this way, we wanted to show the variety of functions of...

Więcej
17lip

Wycieczka przyrodniczo-edukacyjna

Nie od dzisiaj wiadomo, że utrata więzi z przyrodą, powoduje zobojętnienie społeczeństwa na to co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Dochodzą do tego jeszcze pęd życia, brak czasu, przywiązanie do technologii i mediów społecznościowych. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować wycieczkę terenową połączoną z warsztatami edukacyjnymi, aby pokazać, że obcowanie z przyrodą uszczęśliwia ludzi. Jako miejsce naszej całodniowej wycieczki wybraliśmy Jezioro Goczałkowickie. W ten sposób chcieliśmy...

Więcej
16lip

Lapwing migrate to wintering grounds

Lapwings are among the birds that first return to their wintering grounds. There are several reasons for this. One of them is the fact that they come to Poland very early, already at the turn of February and March. Another reason is just one breeding in the season. The first to depart from our country are individuals that have not found partners with whom they could pair up.

Więcej
15lip

Migracja czajek na zimowiska

Czajki należą do ptaków, które jako jedne z pierwszych rozpoczynają powroty na zimowiska. Przyczyn takiego stanu jest kilka. Jedną z nich jest fakt, że przylatują do Polski bardzo wcześnie, bo już na przełomie lutego i marca. Kolejny powód to wyprowadzanie jednego lęgu w sezonie. Jako pierwsze odlatują z naszego kraju osobniki, które nie znalazły partnerów, z którymi mogłyby połączyć się w pary.

Więcej
14lip

Drought...

As a result of high temperatures in Poland, water reservoirs dried up in many places. Such places are natural water reservoirs, breeding grounds for amphibians and reptiles, and watering places for other groups of animals.

Więcej
14lip

Susza...

W wyniku utrzymujących się wysokich temperatur w Polsce, w wielu miejscach doszło wysychania zbiorników wodnych. Takie miejsca są naturalnymi rezerwuarami wody, obszarami rozmnażania płazów i gadów oraz wodopojami dla innych grup zwierząt.

Więcej
08lip

Over 200-year-old oak

The role of trees in our surroundings is huge. In addition to their natural value, they have a significant cultural significance and are also a source of social and economic benefits. It is also worth remembering that they constitute an invaluable educational value. For some trees, there are legends and traditions that are cultivated by local communities. As part of our project "Protection of avifauna and amphibians by improving their natural habitat in KSM Ruda", we conduct, inter alia, nature...

Więcej
01lip

Majestatyczny dąb szypułkowy

Rola drzew w naszym otoczeniu jest ogromna. Oprócz wartości przyrodniczej mają istotne znaczenie kulturowe, a także są źródłem korzyści społecznych i ekonomicznych. Warto także pamiętać, że stanowią nieocenioną wartość edukacyjną. W przypadku niektórych drzew pojawiają się legendy i tradycje, które kultywowane są przez lokalne społeczności.

Więcej
29cze

Birds in the skies

For thousands of years, birds have enchanted people with their soaring flights. We also decided to capture the extraordinary beauty of the busiest birds in our project. These unusual species are: barn swallows, house martins, and sand martins. Birds play an extremely important role as natural enemies of pests. They are very often used to assess changes in the environment because they are good bioindicators.

Więcej
28cze

Ptaki w przestworzach

Od tysięcy lat ptaki zachwycają ludzi swoimi podniebnymi lotami. Także i my postanowiliśmy uchwycić na zdjęciach niezwykłe piękno najbardziej ruchliwych ptaków na naszym projekcie. Tymi niezwykłymi gatunkami są: dymówki, oknówki, brzegówki. Ptaki odgrywają niezwykle ważną rolę jako naturalni wrogowie szkodników. Ptaki bardzo często wykorzystuje się do oceny zmian zachodzących w środowisku ponieważ są dobrymi bioindykatorami.

Więcej
27cze

A variety of insects

Summer is the perfect time to observe insects. The more diverse the habitat, the more species we can meet. Therefore, we decided to check what insects we can meet in the meadows around KSM Ruda in Budziska. So far, in our project, we have focused on birds and amphibians the most. However, we have not forgotten about insects. We sowed a flower meadow for them. In addition, we have installed a house to which we want to invite: bumblebees, bees, ladybugs and hoverflies.

Więcej
26cze

Różnorodność owadów

Lato to doskonały moment na obserwacje owadów. Im bardziej zróżnicowane siedlisko tym więcej gatunków możemy spotkać. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić jakie owady możemy spotkać na łąkach wokół KSM Ruda w Budziskach. Dotychczas w naszym projekcie największą uwagę skupiliśmy na ptakach i płazach. Jednak nie zapomnieliśmy o owadach. To dla nich wysialiśmy łąkę kwietną. Dodatkowo zamontowaliśmy domek do którego chcemy zaprosić: trzmiele, pszczoły, biedronki i bzygi.

Więcej
25cze

Squirrels and Tigers, or how preschoolers learn the secrets of nature

The overriding goal of our QLA project is to raise awareness of the need to protect nature. That is why we put so much emphasis on education in educational institutions. In this way, children from an early age are sensitized to the beauty of the world around us.

Więcej
24cze

Wiewiórki i Tygryski, czyli jak przedszkolaki poznają tajniki przyrody

Nadrzędnym celem naszego projektu w ramach QLA jest podnoszenie świadomości na temat konieczności ochrony przyrody. Dlatego z tak dużym zaangażowaniem kładziemy nacisk na edukację w placówkach edukacyjnych. W ten sposób dzieci od najmłodszych lat są uwrażliwiane na piękno otaczającego nas świata.

Więcej
23cze

We protect plants against drought

Despite the fact that from time to time it rains, the plants need much more than we might imagine. At high insolation, soil evaporation increases. That is why we decided to support the plants in our project.

Więcej
20cze

Chronimy rośliny przed suszą

Pomimo, że od czasu do czasu z nieba spada deszcz to potrzeby roślin są znacznie większe niż może nam się wydawać. Przy dużym nasłonecznieniu zwiększa się parowanie gleby. Dlatego też postanowiliśmy wspomóc rośliny na naszym projekcie.

Więcej
15cze

The results of the questionnaire concerning nature protection

On March 27, i.e. 2.5 months ago, we published a questionnaire on our blog, the questions were prepared by us in terms of checking knowledge in the field of environmental protection, in particular the issues we deal with in the project.

Więcej
13cze

Wyniki ankiety dotyczącej wiedzy z zakresu ochrony przyrody

Dnia 27 marca, a więc 2,5 miesiąca temu, opublikowaliśmy na naszym blogu ankietę, której pytania zostały przygotowane przez nas pod kątem sprawdzenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zagadnień którymi się zajmujemy w ramach projektu.

Więcej
12cze

We create nesting boxes together

Another fascinating meeting with children is behind us. This time we visited Primary School No. 38 in Sosnowiec, which belongs to the Complex of Secondary Schools No. 5 with Integration and Special Departments. There were long conversations, stories about birds and exceptional trees, and even workshop work in groups! You can read about all of this below ...

Więcej
10cze

Wspólnie tworzymy budki dla ptaków

Za nami kolejne fascynujące spotkanie z dziećmi. Tym razem odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 38 w Sosnowcu należącą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi. Były długie rozmowy, opowieści o ptakach i wyjątkowych drzewach, a nawet praca warsztatowa w grupach! O tym wszystkim przeczytacie niżej…

Więcej
09cze

We install an insect house

Recently, on May 20, we celebrated the world bee day, which we wrote about on our blog. Thanks to the bees, we can eat fruit and vegetables, wear jeans or cotton T-shirts. Unfortunately, there are fewer and fewer of them every year. As many as 222 out of approximately 470 species of bees living in Poland are threatened with extinction.

Więcej
08cze

Montujemy domek dla owadów

Niedawno, bo 20 maja obchodziliśmy światowy dzień pszczoły, o czym pisaliśmy na naszym blogu. Dzięki pszczołom możemy jeść owoce i warzywa, nosić jeansy czy bawełniane koszulki. Niestety, z roku na rok jest ich coraz mniej. Aż 222 z około 470 gatunków pszczół żyjących w Polsce są zagrożone wyginięciem.

Więcej
06cze

Lapwings breeding

Lapwing is our main umbrella species. That is why it was included in the logo of our project. Creating ideal conditions for breeding and rearing young people for her is our priority. We are all the more happy that the birds present on the project hatch their eggs. Although it is a relatively late date for lapwings.

Więcej
06cze

Lęgi czajek

Czajka jest naszym głównym gatunkiem parasolowym. Dlatego też znalazła się w logo naszego projektu. Stworzenie dla niej idealnych warunków do rozmnażania i wychowu młodych jest dla nas priorytetem. Tym bardziej cieszy nas, że ptaki obecne na projekcie wysiadują swojej jaja. Choć jest to termin stosunkowo późny jak na czajki.

Więcej
05cze

Common tern in KSM Ruda!

During our last visit on the project area, we made another remarkable ornithological observation. After the first red-backed shrike in Poland, now it's time for a couple of terns! Their presence is so valuable because it is a rare breeding bird in Poland.

Więcej
05cze

Rybitwa rzeczna na terenie KSM Ruda!

Podczas naszej ostatniej wizyty projektowej dokonaliśmy kolejnej niezwykłej obserwacji ornitologicznej. Po pierwszym gąsiorku w Polsce, teraz przyszedł czas na parę rybitw rzecznych! Ich obecność jest o tyle cenna, że jest to nieliczny ptak lęgowy w Polsce.

Więcej
03cze

Hiding places for amphibians and reptiles

The areas of our project are both the mine area and agricultural arable land and grassland. They are an important components of terrestrial habitats. Thanks to this, amphibians and reptiles have the possibility of seasonal migrations. But what to do when they don't have safe hiding places?

Więcej
02cze

Kryjówki dla płazów i gadów

Obszary naszego projektu to zarówno tereny kopalni, jak i użytkowane rolniczo grunty orne i użytki zielone. Stanowią one ważne elementy składowe siedlisk lądowych. Dzięki temu płazy i gady mają możliwość sezonowych migracji. Co jednak zrobić, gdy nie mają bezpiecznych kryjówek?

Więcej
31Maj

To the rescue of amphibians!

Amphibians are a group of animals very sensitive to environmental pollution and its transformation. Additionally, they are amphibious organisms, i.e. they live in two environments. The larvas develop from the eggs laid in the water, then they transform and move to the land. Therefore, providing amphibians with access to both habitats is crucial for their protection.

Więcej
30Maj

Na ratunek płazom!

Płazy są gromadą zwierząt bardzo podatną na zanieczyszczenie środowiska i jego przekształcenie. Dodatkowo są organizmami amfibiotycznymi, czyli żyjącymi w dwóch środowiskach. Z jaj złożonych w wodzie rozwijają się larwy, aby przeobrazić się i wyjść na ląd. Dlatego zapewnienie płazom dostępu do obu siedlisk jest kluczowe dla ich ochrony.

Więcej
30Maj

Planting the slope of the reservoir with perennials

The main goal of our project is to increase biodiversity in the area of ​​KSM Ruda. We want the number of species living in the ecosystem around our water reservoir to be as large and diverse as possible.

Więcej
25Maj

Obsadzenie skarpy zbiornika bylinami

Celem nadrzędnym naszego projektu jest zwiększenie bioróżnorodności na terenie KSM Ruda. Zależy nam na tym, żeby liczba gatunków żyjących w ekosystemie wokół naszego zbiornika wodnego była jak największa i najbardziej różnorodna.

Więcej
24Maj

Ecological education at school

One of the main aims of our project is to educate the people. We believe that by our example we will be able to show the great value of nature. Therefore, on May 20, 2022, classes of environmental education were carried out in the primary school.

Więcej
23Maj

Edukacja ekologiczna w szkole

Jednym z głównych założeń naszego projektu jest edukowanie społeczeństwa. Wierzymy w to, że swoim przykładem uda nam się pokazać jak wielką wartość ma przyroda. Dlatego 20 maja 2022 r. przeprowadzone zostały zajęcia w szkole podstawowej z zakresu edukacji ekologicznej.

Więcej
21Maj

Day of bees

It is recognized that up to 87% of plants are pollinated by useful insects such as bees. It is for bees that a special holiday was established - World Bee Day. This interesting initiative was established by the United Nations and is celebrated every year on May 20.

Więcej
20Maj

Dzień Pszczoły

Uznaje się, że nawet do 87 % roślin zapylanych jest przez pożyteczne owady takie jak pszczoły. To właśnie dla pszczół ustanowiono wyjątkowe święto jakim jest Światowy Dzień Pszczół. Ta ciekawa inicjatywa została ustanowiona przez ONZ i co roku celebrowana jest 20 maja.

Więcej
20Maj

We sowed a flower meadow

Bearing in mind the goal of the project - to increase biodiversity and improve the living conditions of fauna representatives, we created a flower meadow in KSM Ruda. We started with marking out an area of approximately 100 m2. Then we dug the area around to make it easier to find it when the area is covered with plants and flowers. The rest of the area was carefully raked and cleared of stones and roots.

Więcej
19Maj

Wysianie łąki kwietnej

Mając na uwadze cel projektu – zwiększenie bioróżnorodności i poprawę warunków bytowania przedstawicieli fauny, utworzyliśmy na terenie KSM Ruda łąkę kwietną. Zaczęliśmy od wytyczenia terenu o powierzchni około 100m2. Następnie skopaliśmy teren wokół, by łatwiej było go odnaleźć gdy teren pokryje łąka. Pozostały teren został starannie wygrabiony i oczyszczony z kamieni i korzeni.

Więcej
18Maj

World Migratory Bird Day (WMBD)

On World Migration Day, we want to tell you a little more about the FBI birds. The landscape around us is more and more often monotonous and hostile to animals. There are more and more glass skyscrapers in cities and birds crash against them. There is a growing tendency in the countryside to cultivate monocultures, such as maize or rape, which reduces the species diversity of animals. That is why in our project we are trying to introduce elements that will help the organisms found in Budziska.

Więcej
14Maj

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (WMBD)

W Światowym Dniu Migracji chcemy opowiedzieć nieco więcej o ptakach indeksu FBI. Krajobraz wokół nas coraz częściej jest monotonny i nieprzyjazny zwierzętom. W miastach przybywa szklanych wieżowców, o które rozbijają się ptaki. Na wsiach rośnie tendencja do upraw monokultur np. kukurydzy, czy rzepaku, co zmniejsza różnorodność gatunkową zwierząt. Dlatego w naszym projekcie staramy się wprowadzać takie elementy, które pomogą organizmom występującym w Budziskach.

Więcej
14Maj

The appearance of amphibians, reptiles and more ...

To our great satisfaction, representatives of the group of vertebrates - amphibians and reptiles - arrived at the site of the project "Protection of avifauna ...".

Więcej
13Maj

Pojawienie się płazów, gadów i nie tylko…

Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu na terenie realizacji projektu „Ochrona awifauny…” wreszcie pojawili się przedstawiciele gromady kręgowców - płazów i gadów.

Więcej
13Maj

We increase biodiversity

Within implementation of the project "Avifauna protection ...", we want to use the information contained in the previous project carried out in KSM Ruda - "Trees as a key element in shaping of landscape and biodiversity of post-mining areas". In fact, the authors of the previous project wanted to continue planting trees and shrubs in the quary area.

Więcej
12Maj

Zwiększamy bioróżnorodność

W trakcie realizacji projektu „Ochrona awifauny…” chcemy posiłkować się informacjami zawartymi w poprzednim projekcie realizowanym na terenie KSM Ruda – „Drzewa jako kluczowy element w kształtowaniu krajobrazu i bioróżnorodności na terenach pokopalnianych”. Takie zresztą cele postawili sobie autorzy poprzedniego projektu, aby m.in. kontynuować nasadzenia drzew i krzewów wybranych przez autorów tego projektu.

Więcej
11Maj

Разом ми можемо більше!

Вимірна цінність нашого проекту полягає в тому, щоб розширити знання громадськості про небезпеку для комах (монокультурне вирощування і хімізація сільського господарства), небезпеку для земноводних (через осушування землі) та про зменшення кількості й вимирання птахів (зокрема через полювання на шляхах міграції). Тому в рамках нашої діяльності ми вирішили запросити зацікавлені верстви населення до співпраці та спільної боротьби за природу. Мета проекту – спроба дати суспільству усвідомити, яку...

Więcej
08Maj

Together we can do more!

The measurable value of our project is to raise the public's knowledge of the threats to: insects (monoculture farming and chemical treatment of agriculture), amphibians (as a result of land drainage) and about the decline and extinction of birds (e.g. by hunting on migration routes). Therefore, as part of our activities, we decided to invite interested social groups to cooperate and jointly fight for nature. The aim of the project is to try to familiarize the public with great value of nature...

Więcej
05Maj

Razem możemy więcej!

Wymierną wartością naszego projektu jest podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń dla: owadów (uprawy monokulturowe oraz chemizacja rolnictwa) płazów (w wyniku osuszania terenów) oraz na temat zmniejszania się liczebności i wymierania ptaków (m.in. przez polowanie na szlakach migracyjnych). Dlatego też w ramach naszych działań postanowiliśmy zaprosić zainteresowane grupy społeczne do współpracy i wspólnej walki o przyrodę. Celem projektu jest próba przybliżenia społeczeństwu jak...

Więcej
04Maj

Designing a flower meadow

Preparing for the next visit to our project area, we decided to create a plan for placing plant species in the flower meadow. The aim of our project is to increase biodiversity in the area of KSM Ruda. Planting perennials and seeding flowering plants will allow pollinators to survive in a terrain transformed by a man. The birds will also benefit from this. In the fall, the plants will produce seeds that will feed them.

Więcej
03Maj

Projektowanie łąki kwietnej

Przygotowując się do kolejnej wizyty na terenie naszego projektu postanowiliśmy stworzyć plan rozmieszczenia gatunków na łące kwietnej. Celem naszego projektu jest zwiększenie bioróżnorodności na terenie KSM Ruda. Nasadzenie bylin i wysianie nasion kwitnących roślin pozwoli zapylaczom na przetrwanie w przekształconym przez człowieka terenie. Także ptaki na tym skorzystają. Jesienią rośliny wydadzą nasiona, które będą dla nich pokarmem.

Więcej
01Maj

Forms of nature protection

All activities aimed at nature protection are very important. That is why it is so important to educate the public about the various forms of nature. In Polish legislation it is regulated by the Act of April 16, 2004 on nature protection. This is where we can find information, for example, on establishing a nature monument, documentation site, ecological area or landscape-nature protected complex. Important units are also botanical gardens, zoos and animal rehabilitation centers.

Więcej
01Maj

Formy ochrony przyrody

Wszelkie działania zmierzające do ochrony przyrody są bardzo ważne. Dlatego tak istotne jest edukowanie społeczeństwa na temat różnych formy przyrody. W polskim prawodawstwie regulowane jest to przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. To tam znajdziemy informacje np. o ustanawianiu pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Ważnymi jednostkami są także ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz ośrodki...

Więcej
28kwi

Mistletoe

Mistletoe is a semi-parasitic plant that feeds on water and mineral salts sucked from its host - the tree, with the help of suction cups called haustorias. Most often it can be found on limes (Tilia), silver birches (Betula), poplars (Populus), oaks (Quercus), pines (Pinus) and firs (Abies). This evergreen plant can reach the age of 40. Individual mistletoe do not pose a threat to the tree, but entire colonies of them do! They weaken the host and, over the time, may even lead to its drying out...

Więcej
27kwi

Jemioła

Często na drzewach widujemy kuliste formy, czasami w dużych skupiskach, wyglądające sympatycznie zwłaszcza zimą. Na koniec roku wieszamy w domach gałązki jemioły bo „bez jemioły – rok goły”. Ale czym tak naprawdę są te „urocze krzaczki"?

Więcej
24kwi

Earth Day at KSM Ruda

How our climate has changed can be seen with the naked eye: melting glaciers in the Arctic and Antarctica, weather anomalies around the world, shrinking populations or the extinction of many species of plants and animals. On this day, we should reflect on the image of our planet in several dozen or even several dozen years. What will we see then? Will it still be a green planet?

Więcej
22kwi

Dzień Ziemi na terenie KSM Ruda

W dniu 22 kwietnia obchodzony jest co roku Dzień Ziemi. Jak zmienił się nasz klimat, widać już gołym okiem: topniejące lodowce Arktyki i Antarktydy, pogodowe anomalie na całym świecie, kurczenie się populacji lub wymieranie wielu gatunków roślin i zwierząt. W tym dniu powinniśmy zastanowić się nad obrazem naszej planety za kilkadziesiąt, czy nawet kilkanaście lat. Co wtedy zobaczymy? Czy nadal będzie to zielona planeta?

Więcej
22kwi

Tree planting on the area of KSM Ruda

For the sake of sustainable development, we decided to plant trees in the KSM Ruda area. We believe that every element of the natural environment requires respect and protection. Therefore, when selecting the species of trees, we suggested greenery naturally growing around the water reservoir. They have become our inspiration for further nature activities. The main purpose of our last visit was to plant trees.

Więcej
19kwi

Sadzenie drzew na terenie KSM Ruda

W trosce o zrównoważony rozwój, postanowiliśmy, że dokonamy nasadzeń drzew na terenie KSM Ruda. Uważamy, że każdy element środowiska naturalnego wymaga szacunku i ochrony. Dlatego przy doborze gatunkowym drzew sugerowaliśmy się zielenią naturalnie rosnącą wokół zbiornika wodnego. To właśnie one stały się naszą inspiracją do dalszych działań przyrodniczych. Głównym celem naszej ostatniej wizyty było wykonanie nasadzeń drzew.

Więcej
17kwi

The first red-backed shrike sighting in Poland!

The red-backed shrike (Lanius collurio) is a bird that does not appear in Poland until May! That is why it is so important to observe individuals that appear in our country much earlier. Additionally, this bird is monitored through the Farmland Bird Index to determine the farmland bird trend. The density in Poland is up to 4 breeding pairs per 1 km2.

Więcej
15kwi

Pierwsza obserwacja gąsiorka w Polsce!

Gąsiorek (Lanius collurio) to ptak, który pojawia się w Polsce dopiero w maju! Dlatego tak ważne jest obserwowanie osobników, które pojawiają w naszym kraju dużo wcześniej. Dodatkowo ptak ten jest monitorowany poprzez wskaźnik FBI, aby określić trend ptaków krajobrazu rolniczego. Zagęszczenie w Polsce wynosi do 4 par lęgowych przypadających na 1 km2

Więcej
14kwi

Yellow flowers for insects

Due to the proximity of farmlands and water reservoirs, specific habitat conditions have developed in the area of KSM Ruda. There is also the issue of soil and its pH. You can find here both clay soils, rendzinas and anthropogenic soils, i.e. soils transformed as a result of human activity. Due to the high proportion of calcium carbonate, we are dealing here with meadow plants typical of alkaline soils. It allowed to create an unusual symbiosis between insects and plants with yellow flowers.

Więcej
13kwi

Żółte kwiaty dla owadów

Bliskie sąsiedztwo pól uprawnych i zbiorników wodnych powodują, że na obszarze KSM Ruda wytworzyły się specyficzne warunki siedliskowe. Dochodzi do tego kwestia gleby i jej pH. Spotkać tutaj można zarówno gleby gliniaste, rędziny, jak i gleby antropogeniczne, czyli przekształcone na skutek działalności człowieka. Duży udział zawartości węglanu wapnia powoduje, że mamy tutaj do czynienia z roślinami łąkowymi typowymi dla gleb zasadowych. Pozwoliło to wytworzyć niezwykłą symbiozę owadów z...

Więcej
12kwi

Migration of hoopoes to Poland

The most difficult moment in the life of hoopoes began. Hoopoe's returns run through areas of intense bird hunting. The air route covers the territory of such countries as: Albania, Greece, Lebanon, Syria and Italy, France, Libya, Egypt. This is where the killing of these protected birds takes place. That is why every hoopoe who flies to Poland is a hero.

Więcej
07kwi

Migracja dudków do Polski

Rozpoczął się najtrudniejszy moment w życiu dudków. Powroty dudków przebiegają przez obszary intensywnych polowań na ptaki. Szlak powietrzny obejmuje terytorium takich państw jak: Albania, Grecja, Liban, Syria oraz Włochy, Francja, Libia, Egipt. To tam dochodzi do zabijania tych chronionych ptaków. Dlatego każdy dudek, który doleci do Polski jest bohaterem.

Więcej
04kwi

Mammals in March

During our stay at KSM Ruda, we could come across traces of mammals, and even observe them from a distance! Those were wonderful moments, because the possibility of observing animals in their natural habitat is a unique sight. Our project aims to increase biodiversity and improve the living conditions of those currently existing.

Więcej
31mar

Ssaki w marcu

Podczas naszego pobytu na terenie KSM Ruda mogliśmy się natknąć na ślady obecności ssaków, a nawet obserwować je z dystansu! Były to wspaniałe chwile, bo możliwość obserwacji zwierząt w naturalnym siedlisku to wyjątkowy widok. Nasz projekt ma na celu zwiększenie bioróżnorodności i poprawę warunków bytowania tych obecnie występujących.

Więcej
31mar

Survey / test on knowledge in the field of nature protection

We encourage you to complete the questionnaire / test regarding knowledge in the field of nature protection

Więcej
27mar

Ankieta/test dotycząca wiedzy z zakresu ochrony przyrody

Zachęcamy do wypełnienia ankiety/testu sprawdzającej stan wiedzy z zakresu ochrony przyrody

Więcej
27mar

The beginning of the plant growing season

Before spring comes to us for good, it is worth explaining what the vegetation period of plants is. It is the time of active growth of greenery when there is a sufficient amount of moisture and heat around. So it is a moveable term and in Poland it begins when the average daily air temperature for 5 consecutive days is more than 5 degrees Celsius. We, however, focused on looking for the plant signs of that time. The area around KSM Ruda provided us with a lot of observations.

Więcej
25mar

Początek okresu wegetacyjnego roślin

Zanim wiosna na dobre u nas zagości warto wyjaśnić czym jest okres wegetacyjny roślin. Jest to czas aktywnego wzrostu zieleni, gdy wokół występuje dostateczna ilość wilgoci i ciepła. Jest więc to termin ruchomy i w Polsce rozpoczyna się w momencie kiedy średnia dobowa temperatura powietrza z 5 kolejnych dni wynosi więcej niż 5 stopni Celsjusza. My jednak skupiliśmy się na poszukiwaniu roślinnych oznak tego czasu. Tereny wokół KSM Ruda dostarczyły nam mnóstwa obserwacji.

Więcej
25mar

Observations of birdlife in KSM Ruda

Spring is the perfect time for bird watching. Therefore, we decided to check the richness of birds hidden in the area of ​​Budziska, Ruda and Turza. The key area of ​​our observations were the following geodesic plots: 371/3, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 560, district 0004 and 237 and 238, district 0008, i.e. the area around water reservoirs. Bird watching requires patience and peace of mind. Every naturalist must know the ethics of a nature observer. This is the only way to keep between...

Więcej
23mar

Obserwacje awifauny na terenie KSM Ruda

Wiosna to idealny moment na obserwacje ptaków. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić jakie bogactwo ptaków kryje się na terenie Budzisk, Rudy i Turzy. Kluczowym obszarem naszych obserwacji były następujące działki geodezyjne: 371/3, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 560, obręb 0004 oraz 237 i 238, obręb 0008, a więc teren wokół zbiorników wodnych. Obserwacje ptaków wymagają cierpliwości i spokoju. Każdy przyrodnik musi znać zasady etyki obserwatora przyrody. Tylko dzięki temu można zachować...

Więcej
23mar

First day of spring!

The first day of spring is a great moment to introduce you to our real activities in KSM Ruda. Here's what we managed to do ...

Więcej
21mar

Pierwszy dzień wiosny!

Pierwszy dzień wiosny to znakomity moment, żeby przedstawić Wam nasze realne działania na terenie KSM Ruda. Oto co udało nam się zrobić...

Więcej
21mar

Project logo presentation

World Sparrow Day and World Frog Day is the perfect moment to present you the logo of our project!

Więcej
20mar

Prezentacja logo projektu

Światowy Dzień Wróbla oraz Światowy Dzień Żaby to idealny moment, aby przedstawić Wam logo naszego projektu!

Więcej
20mar

Help for cavity nesters

Early spring is an ideal moment for hanging nesting boxes for birds. Lack of old trees with hollows, Polish, hy many of birds will not have the opportunity to raise young ones. Therefore we decided that as part of the project we would increase their access to breeding sites and to raise chicks. The easiest and most effective way to protect many endangered bird species is to hang nesting boxes.

Więcej
13mar

Wsparcie dla dziuplaków

Przedwiośnie oraz wiosna są idealnymi momentami na wieszanie budek lęgowych dla ptaków. Brak starych drzew z dziuplami, powoduje, że wiele z nich nie będzie miało okazji odchować młodych. Dlatego, żeby wspomóc ptaki, postanowiliśmy że w ramach projektu zwiększymy im dostępność do miejsc lęgowych i do wychowania młodych. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na ochronę wielu zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków jest rozwieszanie budek lęgowych nazywanych także skrzynkami lęgowymi.

Więcej
13mar

The return of the lapwings from their wintering grounds

Lapwing is a species of medium migratory bird (body length: 30-35 cm) from the plover family (Charadriidae). It has contrasting black and white plumage with a characteristic tip on the head. As one of the first bird species it returns from Africa, Asia or the southern part of Europe, to the breeding grounds (even in February and March), which is why lapwings are referred to as harbingers of spring.

Więcej
01mar

Powrót czajek z zimowisk

Czajka to gatunek średniego ptaka wędrownego (długość ciała: 30-35 cm) z rodziny sieweczkowatych (Charadriidae). Posiada kontrastowe, czarno-białe upierzenie z charakterystycznym czubkiem na głowie. Jako jeden z pierwszych gatunków ptaków wraca z Afryki, Azji lub południowej części Europy, na tereny lęgowe (nawet w lutym i marcu), przez co określa się czajki jako zwiastuny wiosny. Czajka należy do gatunku podlegającego ochronie ścisłej, wymagającego ochrony czynnej, którego dotyczy zakaz...

Więcej
23lut

First visit to the Ruda Quarry and the assessment of the habitat conditions in the mining area

The project aims to comprehensive assessment of the state of nature in various ecosystems (wooded areas, open areas with meadows, wetlands). It’s aim is also to emphasize the natural richness of anthropogenic areas where the succession is developing. All activities must be undertaken within the framework of an agreement between the landowner and a team of naturalists. These actions will allow to do a thorough analysis of natural phenomena and to stop the process of disappearance of species...

Więcej
22lut

Wizyta w Kopalni Surowców Mineralnych Ruda oraz ocena warunków siedliskowych na obszarze górniczym

Projekt ma na celu kompleksową ocenę stan przyrody w różnych ekosystemach (zadrzewienia, otwarte tereny z łąkami, tereny podmokłe). Ponadto ma podkreślić bogactwo naturalne terenów antropogenicznych, na których rozwija się sukcesja. Wszelkie działania muszą być podejmowane w ramach porozumienia pomiędzy właścicielem gruntów a zespołem przyrodników. Pozwoli to na dokładną analizę zjawisk przyrodniczych i powstrzymanie procesu zanikania gatunków związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi...

Więcej
21lut

Protection of biodiversity through the protection of umbrella species

The protection of birds and amphibians in the area of Ruda quarry is a complex process and requires a comprehensive approach to the subject. Therefore, the basic element of the project is to create conditions for life, reproduction and development for various groups of animals, as a part of the protection of umbrella species. Thanks to this, the protection of given species contributes to the improvement of the living conditions of many other co-occurring organisms, as well as to the care of...

Więcej
19lut

Ochrona bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków parasolowych

Ochrona ptaków i płazów na terenie oddziaływania kopalni Ruda jest procesem złożonym oraz wymaga kompleksowego podejścia do tematu. Dlatego też podstawowym elementem projektu jest stworzenie warunków do życia, rozrodu i rozwoju dla różnych gromad zwierząt, poprzez ochronę gatunków osłonowych lub parasolowych (ang. umbrella species). Dzięki temu ochrona danego gatunku przyczynia się do poprawy warunków życia wielu innych, współwystępujących organizmów, a także do dbałości o ich siedliska. PTAKI...

Więcej
22sty