Zgłoszenia do czwartej edycji konkursu Quarry Life Award będą przyjmowane w terminie od 15 maja do 20 listopada 2017 r. Propozycje projektów należy składać na tej stronie internetowej w terminie do 20 listopada 2017 do godz. 23.00 (CET). Projekty wybrane do udziału w konkursie zostaną ogłoszone w terminie do 1 grudnia 2017 r. Nazwiska laureatów w konkursie krajowym i międzynarodowym zostaną podane jesienią 2018 roku.

Zespół projektowy

Projekty mogą być prowadzone przez osoby indywidualne lub zespoły. Jedna osoba może złożyć tylko jeden projekt. W przypadku projektu zespołowego zespół musi wyznaczyć lidera projektu, który będzie osobą do kontaktów we wszelkich sprawach związanych z konkursem Quarry Life Award.

Pracownicy HeidelbergCement nie mogą brać udziału w konkursie. Mogą pomagać zespołowi w sprawach dotyczących historii danej kopalni i zakładu, badań prowadzonych w przeszłości oraz przyszłych planów dotyczących danego miejsca. Pracownicy mogą głosować na swoje ulubione projekty za pomocą platformy internetowej z chwilą otwarcia głosowania publicznego.

Jeśli osoba indywidulana lub zespół pracuje już nad projektem dotyczącym bioróżnorodności w kopalni należącej do grupy HeidelbergCement, który został zlecony lub rozpoczął się przed rozpoczęciem konkursu, to taki projekt nie może wziąć udziału w konkursie. Jeśli jednak taki projekt będzie następnie rozszerzany lub rozwijany w roku 2018 poprzez dodanie nowego aspektu z zakresu bioróżnorodności, wówczas taki nowy aspekt może zostać zgłoszony do Konkursu, według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

Propozycja projektu (termin do 20 listopada 2017 roku)

Zgłoszenie propozycji projektu jest łatwe. Wystarczy wykonać trzy niżej wymienione kroki:

1. Wybierz grupę projektów i opracuj koncepcję projektu

Aby zapewnić wszystkim uczestnikom bardziej sprawiedliwe zasady rywalizacji, edycja 2018 została podzielone na dwie grupy projektów, z których każda obejmuje trzy kategorie.

Grupa projektów badawczych:
Poszukujemy projektów naukowych, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat ekologii w kopalniach, do poprawy bioróżnorodności, krajobrazu oraz gospodarki wodnej w naszych zakładach wydobywczych. 

Ta grupa projektów adresowana jest do środowisk akademickich, naukowców, ekspertów i organizacji pozarządowych.

Grupa projektów badawczych obejmuje następujące kategorie: 

 • zarządzanie bioróżnorodnością 
 • badania siedlisk i gatunków
 • ponad granicami kopalń.

Grupa projektów społecznych:

Nastawiamy się na projekty, które pomogą kopalniom i naszej działalności operacyjnej w budowaniu lepszych relacji ze społecznością lokalną oraz pogłębianiu świadomości szerokiej opinii publicznej na temat bioróżnorodności naszych kopalń.

Ta grupa  adresowana jest do wszystkich osób i organizacji (szkół, organizacji pozarządowych, klubów młodzieżowych, organizacji zajmujących się ochroną środowiska, itd.), niezależnie od przygotowania naukowego, ale za to z dużą pasją do przyrody.

Grupa projektów społecznych obejmuje następujące kategorie:

 • bioróżnorodność i edukacja
 • połączenie kopalni i lokalnych społeczności
 • projekty szkolne (dla uczniów szkół podstawowych i średnich).

2. Wybierz kopalnię

Konkurs Quarry Life Award odbywa się w kopalniach należących do Grupy HeidelbergCement. Zalecamy zapoznanie się z  listą kopalń uczestniczących w projekcie i wybranie tej, która najbardziej odpowiada waszej koncepcji.

Prezentacja każdej kopalni uczestniczącej w konkursie obejmuje: opis miejsca, siedlisk, florę i faunę oraz opis wcześniejszych, jak i aktualnych projektów przyrodniczych prowadzonych na jej terenie.

Aby przejrzeć listę kopalń uczestniczących w Edycji 2018 Konkursu QLA kliknij na przycisk “uczestniczące kopalnie

3. Zarejestruj swoją propozycję projektu

Aby zarejestrować propozycję projektu, musisz otworzyć konto, klikając przycisk "Zarejestruj". Zostaniesz poproszony o wypełnienie szczegółowych danych potrzebnych do utworzenia twojego profilu.

Wypełnij formularz dotyczący propozycji projektu i opisz swój pomysł, podając cele projektu, metodologię realizacji, działania, wartość dodaną dla przyrody, społeczeństwa, kopalni oraz firmy HC, zaangażowane osoby i grupy, ramy czasowe projektu oraz planowany budżet.

Aby pomóc w przygotowaniu projektu w trybie offline, w zakładce „Propozycje projektów” pod przyciskiem "Zobacz wytyczne dot. propozycji”, udostępniono szablon Word z obowiązkowymi polami do wypełnienia. 

Propozycje projektów należy złożyć w języku angielskim i w języku polskim. Aby wziąć udział w konkursie międzynarodowym konieczne jest złożenie projektu w języku angielskim.

Projekty można rejestrować do 20 listopada 2017 roku – do godz. 23.00 (CET).

Wybór projektu (1szy grudnia 2017 r.)

Do 1 grudnia 2017 roku jury konkursu Quarry Life Award w poszczególnych krajach wybierze 6 najlepszych propozycji projektów (po trzy z każdej grupy).
Jury wybierze projekty według następujących kryteriów:

Dla tematyki naukowo-badawczej:

 • Proponowana metodologia
 • Wykonalność projektu
 • Innowacyjność i kreatywność 
 • Wartość dodana dla nauki
 • Wartość dodana dla kopalni
 • Proponowane komunikowanie wyników projektu
 • Zaangażowanie lokalnych grup

Dla tematyki społecznej:

 • Wartość edukacyjna i pogłębianie ogółnej świadomości 
 • Wartość dodana dla społeczeństwa
 • Zaangażowanie lokalnych grup  
 • Wartość dodana dla kopalni
 • Wykonalność projektu
 • Proponowana metodologia
 • Innowacyjność i kreatywność.

Sześć propozycji projektów zaakceptowanych w konkursie krajowym staje się “projektami”.

Prace badawcze w ramach danego projektu (styczeń – wrzesień 2018 r.)

Każdy projekt będzie miał wyznaczoną stronę internetową w formie blogu, na którym będzie można zamieszczać aktualności, odkrycia, filmy i zdjęcia. Zaleca się, aby uczestnicy korzystali z tych blogów i systematycznie je aktualizowali. Umożliwi to nie tylko promocję prac uczestników konkursu, ale także pozwoli jurorom krajowym i międzynarodowym na śledzenie informacji o projektach (przed i po wizycie jurorów w kopalniach).

Pożądane jest wstawianie postów w języku angielskim, co umożliwi śledzenie informacji o projekcie nie tylko obserwatorom w kraju, ale i za granicą.

Wszystkie projekty będą poddane głosowaniu publicznemu, co sprzyjać będzie nagłośnieniu prac uczestników konkursu i przyczyni się do wymiany wiedzy w kręgu osób zainteresowanych konkursem Quarry Life Award. Zwycięzcy publicznego głosowania zostaną ogłoszeni na stronie internetowej po zakończeniu okresu badań oraz podczas ceremonii wręczania nagród.

Projekty otrzymają niewielkie - ustalone przez poszczególne kraje - wsparcie finansowe od grupy HeidelbergCement. Wszelkie wnioski o wsparcie finansowe powinny być uwzględnione w propozycji projektu.  Przyznane fundusze muszą być wykorzystywane wyłącznie na wsparcie projektu.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie kopalń uczestnicy konkursu zostaną specjalnie przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaprezentowanych podczas tego szkolenia. Wszystkie osoby nieprzestrzegające przepisów
i zasad BHP zostaną natychmiast zdyskwalifikowane (w przypadku zespołu, zdyskwalifikowany zostanie cały zespół - upewnij się więc, czy jesteś bezpieczny!).
 

Raport końcowy (termin - 20 września 2018 r.)

Końcowy raport z realizacji projektu powinien zawierać nie więcej niż 10 stron + załączniki (takie jak np. praca licencjacka lub magisterska, referencje, listy gatunków, mapy, rysunki, zdjęcia).

Raport końcowy powinien zawierać następujące elementy:

Grupa projektów badawczych:

 • Streszczenie (maksymalnie pół strony)
 • Wstęp

  • w przypadku projektów bazujących na realizowanym już wcześniej projekcie należy podać streszczenie działań przeprowadzonych w tym projekcie; 
  • cele projektu
 • Metody - wymagany jest szczegółowy opis metod wykorzystanych w projekcie;
 • Wyniki – wyniki projektu powinny być osobno ujęte i wyróżnione z treści omówienia projektu.
 • Omówienie:

  • Wyniki powinny być analizowane i omawiane w odniesieniu do regionu i kraju z uwzględnieniem innych publikacji.
  • Jeden punkt należy poświęcić wartości dodanej, jaką przedstawia dany projekt z naukowego punktu widzenia oraz dla kopalni i firmy. 
  • Wymagane jest też podanie zaleceń i wytycznych odnośnie przyszłego wdrażania projektu w danym miejscu.
 • Wnioski końcowe – krótkie podsumowanie rezultatów i omówienie.

Grupa projektów społecznościowych:

 • Streszczenie (maksymalnie pół strony)
 • Wstęp

  • w przypadku projektów bazujących na realizowanym już wcześniej projekcie należy podać streszczenie działań przeprowadzonych w tym projekcie; 
  • cele projektu
  • opis – krótki opis miejsca, przedstawienie członków zespołu oraz docelowej grupy odbiorców danego projektu.
 • Działania - szczegółowy opis planowanych lub realizowanych działań oraz działań zewnętrznych podejmowanych w celu realizacji projektu, lista zainteresowanych stron. 
 • Omówienie:

  • Zespoły projektowe powinny omawiać zalety i przeciwwskazania oraz zilustrować doświadczenia.
  • Jeden punkt należy poświęcić wartości dodanej jaką przedstawia dany projekt z punktu widzenia bioróżnorodności oraz dla kopalni i firmy.
  • Oczekiwane wyniki – wymagane są zalecenia dotyczące praktycznego wdrożenia i rozwoju danego projektu
 •  Wnioski końcowe - krótkie podsumowanie ustaleń i omówienia projektu.

> Język: Raporty muszą być sporządzone w języku angielskim i dodatkowo w języku polskim. Wersja angielska jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału i ubiegania się o nagrody w konkursie międzynarodowym. 

Ocena raportów – Laureaci 2018

Wszystkie raporty z projektów zostaną ocenione równocześnie przez jury krajowe i międzynarodowe, które przyznają odpowiednio nagrody krajowe i międzynarodowe. Lista laureatów i najlepsze projekty w konkursach krajowych zostaną ogłoszone w okresie od października do listopada 2018 roku. Zwycięskie projekty w konkursie międzynarodowym zostaną ogłoszone w grudniu 2018 roku.

Jurorzy konkursów krajowych, jak i konkursu międzynarodowego stosować będą te same kryteria wyboru jak w przypadku propozycji projektów. Jurorzy ocenią wszystkie prace konkursowe, biorąc pod uwagę dyscyplinę naukową, metodologię, wartość dodaną dla kopalni, firmy HC jak i społeczności lokalnej, poszerzenie wiedzy na temat ekologii kopalń oraz wyniki działań zewnętrznych w stosunku do wszystkich interesariuszy.

Kluczową różnicą w ocenianiu projektów na szczeblu krajowym i międzynarodowym jest to, że międzynarodowe nagrody przyznawane są  tym projektom, których wyniki mogą być transferowane z miejsca na miejsce i z poziomu lokalnego mogą być przenoszone na poziom krajowy lub międzynarodowy, a w dłuższej perspektywie czasu przynieść korzyści Grupie HeidelbergCement.

Istotnymi czynnikami przy ocenie poszczególnych projektów będzie oryginalność i kreatywność projektu. Projekt musi być także wykonalny i realistyczny. Powinien koncentrować się na promowaniu bioróżnorodności, poszerzaniu wiedzy na ten temat, zwiększaniu ilości siedlisk i gatunków na terenach wydobywczych oraz na aspektach ochrony przyrody. Projekt zostanie również oceniony pod względem wspierania edukacji
i szkoleń, zaangażowania zainteresowanych stron, przyczyniania się do utworzenia biologicznej bazy danych HeidelbergCement oraz opracowania planów i wytycznych dotyczących zarządzania bioróżnorodnością.


Wiecej informacji? Kliknij tutaj aby skontaktować się z krajowym koordynatorem

Zarejestruj się teraz! Ostateczny termin zgłoszenia: 20 listopada 2018 – 23:00 (CET)