Do udziału w 5. edycji Quarry Life Award - konkursu przyrodniczego HeidelbergCement można rejestrować się w terminie od 11 maja do 18 listopada 2021 r. Propozycje projektów należy składać na tej stronie internetowej w terminie do 18 listopada 2021 r. do godziny 23:00 (czasu środkowoeuropejskiego). Projekty zakwalifikowane do konkursu poznamy do 16 grudnia 2021 roku. Nazwiska laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów poznamy w listopadzie
i grudniu 2022 roku.

Zespół projektowy

Projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Jeśli uczestnicy nie osiągnęli jeszcze pełnoletności, projekt musi być wspierany i prowadzony przez osobę dorosłą. Zasadniczo udział w konkursie  jest możliwy tylko od 14 roku życia i za zgodą rodziców.

Dozwolone jest tylko jedno zgłoszenie projektu na osobę / zespół. W przypadku projektu zespołowego należy wyznaczyć dorosłego lidera projektu jako osobę kontaktową w sprawie Quarry Life Award.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy HeidelbergCement. Mogą oni wesprzeć zespół materiałami archiwalnymi/historycznymi, udostępnić materiały z wcześniejszych badań i plany na przyszłość.

Jeśli osoba lub zespół pracuje nad projektem bioróżnorodności, który był prowadzony bądź zainicjowany w jednej z kopalń HeidelbergCement jeszcze przed rozpoczęciem konkursu, nie można go zgłosić do konkursu. Jeśli jednak ten sam projekt zakłada rozszerzenie lub rozwinięcie nowego aspektu bioróżnorodności w 2022 roku, wówczas do konkursu można zgłosić ten nowy aspekt.

Propozycja projektu (termin 18 listopada 2021)

Złożenie propozycji projektu jest bardzo proste.

1. Wybierz strumień/grupę tematyczną i opracuj koncepcję projektu

Aby zapewnić bardziej sprawiedliwe warunki rywalizacji dla wszystkich uczestników, konkurs Quarry Life Award obejmuje dwie grupy/strumienie tematyczne .

Projekty naukowo-badawcze:

Poszukujemy projektów naukowych, które zwiększą wiedzę z zakresu ekologii wydobycia i / lub doprowadzą do poprawy bioróżnorodności, krajobrazu i gospodarki wodnej w naszych kopalniach.

Projekty społeczne:

Naszym celem są projekty, które pomogą kopalniom prowadzącym eksploatację surowca lepiej komunikować się ze społecznością lokalną oraz podnosić świadomość i edukować szerszą opinię publiczną na temat bioróżnorodności w naszych kopalniach.

2. Wybierz kopalnię

Konkurs Quarry Life Award jest prowadzony w kopalniach wapienia i żwirowniach należących do grupy HeidelbergCement. Zalecamy, aby najpierw zapoznać się z listą kopalń uczestniczących w tej edycji konkursu w danym kraju (kraju pochodzenia zespołu projektowego), aby wybrać najlepsze miejsce dla koncepcji planowanego projektu. Zalecamy również wybrać taką kopalnię, do której zespół będzie mógł łatwo dotrzeć, na przykład komunikacją miejską.

Prezentacja każdej kopalni biorącej udział w programie zawiera opis miejsca, siedlisk oraz flory i fauny, a także informacje na temat realizowanych w przeszłości bądź prowadzonych obecnie projektów przyrodniczych.

Aby przejrzeć listę kopalń, w których można realizować projekty w ramach piątej edycji Quarry Life Award, kliknij przycisk „uczestniczące kopalnie”.

3. Zarejestruj propozycję projektu

Aby zarejestrować propozycję projektu, należy utworzyć konto, klikając przycisk „Zarejestruj się”. Zostaniesz poproszony o wypełnienie danych swojego profilu.

Wypełnij formularz propozycji projektu i opisz swój pomysł na projekt, wyjaśniając cele projektu, metodologię, akcje i działania, wartość dodaną dla przyrody, społeczeństwa, kopalni i firmy, zaangażowanych osób lub grup oraz harmonogram projektu i budżet.

Aby pomóc Ci w przygotowaniu propozycji projektu w trybie offline, szablon tekstu ze wszystkimi obowiązkowymi polami jest dostępny w zakładce propozycji projektu („Moja propozycja”) pod przyciskiem „Wyświetl wytyczne dotyczące propozycji”.

Propozycje projektów należy składać za pośrednictwem swojego konta w języku lokalnym i w języku angielskim. Do udziału w konkursie międzynarodowym wymagany jest język angielski.

> Rejestracja jest otwarta do 18 listopada 2021 r. do godziny 23:00 (CET).

Wybór projektów (16 grudnia 2021)

Jury lokalne konkursu Quarry Life Award wybierze w każdej krajowej edycji sześć najlepszych propozycji projektów (po trzy w każdej z dwóch grup/strumieni tematycznych) do 16 grudnia 2021 r. Jury dokona wyboru na podstawie następujących kryteriów:

Dla grupy/strumienia badań naukowych:

 • Proponowana metodologia
 • Wykonalność projektu
 • Innowacyjność i kreatywność
 • Wartość dodana dla nauki
 • Wartość dodana dla kopalni
 • Propozycja działań komunikacyjnych w sprawie wyników projektu
 • Zaangażowanie lokalnych interesariuszy

W przypadku grupy/strumienia projektów społecznych:

 • Wartość edukacyjna i podnoszenie ogólnej świadomości
 • Wartość dodana dla społeczności
 • Zaangażowanie lokalnych interesariuszy
 • Wartość dodana dla kopalni
 • Wykonalność projektu
 • Proponowana metodologia
 • Innowacja i kreatywność

> 6 zaakceptowanych „Propozycji” zgłoszonych do konkursu krajowego staje się wówczas „projektami”.

Prace badawcze w ramach projektu (styczeń - wrzesień 2022)

Każdy projekt będzie miał swój blog na naszej stronie internetowej, na której można będzie publikować aktualności, wyniki prac, filmy video i zdjęcia. Zdecydowanie zalecamy  uczestnikom, aby korzystali z tych blogów i regularnie je aktualizowali. Zapewni to nie tylko rozgłos wokół prac projektowych uczestników, ale także umożliwi krajowym i międzynarodowym jurorom śledzenie ich projektów (przed i po spotkaniu kontrolnym na kopalni). Posty w języku angielskim mają szczególne znaczenie dla międzynarodowej publiczności oraz Międzynarodowego Jury.

Projekty otrzymają niewielkie wsparcie finansowe od HeidelbergCement, a jego wysokość będzie określona na poziomie każdego kraju. Wszelkie wymagania odnośnie wsparcia należy zawrzeć we wniosku projektowym. Fundusze muszą być przeznaczone wyłącznie na wsparcie projektu.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie kopalni /żwirowni  wszyscy uczestnicy otrzymają od jej kierownictwa szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać specyficznych dla zakładu przepisów BHP i wymagań przedstawionych podczas tego spotkania. Każda osoba nieprzestrzegająca przepisów BHP zostanie natychmiast zdyskwalifikowana (w przypadku drużyny cały zespół zostanie zdyskwalifikowany - więc upewnij się, że jesteś bezpieczny!). Dodatkowo wszyscy członkowie zespołu będą musieli podpisać formularz zgody dotyczący ochrony danych.

Raport końcowy z projektu (termin 15 września 2022)

„Końcowe sprawozdanie z projektu” nie powinno zawierać więcej niż 10 stron + załączniki (tj. praca licencjacka lub magisterska, bibliografia, wykazy gatunków, mapy, rysunki, zdjęcia).

Raporty końcowe będą zawierały następujące elementy:

W przypadku grupy/strumienia badań naukowych:

 • Streszczenie (0,5 strony)
 • Wprowadzenie:

  • W przypadku projektów tworzonych na podstawie poprzedniego projektu napisz podsumowanie działań, które zostały już zakończone w poprzednim projekcie.
  • Cele projektu
 • Metody: wymagany jest szczegółowy opis metod zastosowanych podczas realizacji projektu.
 • Rezultaty: wyniki projektu powinny być zarysowane i oddzielone od dyskusji.
 • Dyskusja:

  • Wyniki należy przeanalizować i omówić w odniesieniu do regionu / kraju z uwzględnieniem innych publikacji.
  • Jeden akapit powinien nakreślić wartość dodaną projektu dla nauki i dla kopalni / przedsiębiorstwa.
  • Wymagane są zalecenia i wytyczne dotyczące przyszłego wdrażania i dalszego rozwoju projektu na terenie kopalni.
 • Końcowy wniosek: krótkie podsumowanie ustaleń / wyników projektu i dyskusja.

W przypadku grupy projektów społecznych :

 • Streszczenie (0,5 strony)
 • Wprowadzenie:

  • W przypadku projektów tworzonych na podstawie poprzedniego projektu napisz podsumowanie działań, które zostały już ukończone w poprzednim projekcie.
  • Cele projektu
 • Opis: krótki opis miejsca i członków zespołu oraz docelowych odbiorców projektu.
 • Akcje i działania: szczegółowy opis planowanych lub wdrożonych akcji  i działań informacyjnych podjętych w celu opracowania projektu, lista zaangażowanych interesariuszy.
 • Dyskusja:

  • Zespoły projektowe powinny omówić za i przeciw oraz zilustrować doświadczenia.
  • Jeden akapit powinien nakreślić wartość dodaną projektu dla bioróżnorodności, społeczeństwa i kopalni  / przedsiębiorstwa.
  • Rezultaty: wymagane są praktyczne zalecenia dotyczące wdrażania i rozwoju projektu.
 • Wnioski końcowe: krótkie podsumowanie ustaleń projektu i dyskusja.

> Język: raporty muszą być sporządzone w języku lokalnym oraz w języku angielskim. Jednakże język angielski jest wymagany w rywalizacji o międzynarodowe nagrody.

Ocena raportu końcowego z projektu - Zwycięzcy 2022

Wszystkie raporty z projektów będą oceniane jednocześnie przez krajowe, jak i międzynarodowe jury, które przyznają odpowiednio krajowe i międzynarodowe nagrody. Lista laureatów krajowej edycji zostanie ogłoszona w październiku - listopadzie 2022 r., natomiast  lista zwycięzców międzynarodowych -  w grudniu 2022 r.

Wszystkie jury będą stosować te same kryteria wyboru, które zostały wymienione przy wyborze propozycji projektów. Ponadto dokonają przeglądu wszystkich konkursowych projektów, biorąc pod uwagę dyscyplinę naukową, metodologię, wartość dodaną kopalni, firmy i społeczności, zwiększenie wiedzy na temat ekologii oraz wyniki współpracy ze wszystkimi interesariuszami.

Kluczowa różnica między oceną krajową i międzynarodową polega na tym, że międzynarodowe nagrody przyznawane są tym projektom, których wyniki / rezultaty mogą być transferowane do innych miejsc i/lub przeskalowane z jednego specyficznego miejsca do innych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, co może w perspektywie długoterminowej przynieść korzyści dla działalności grupy HeidelbergCement.

Unikatowość projektu oraz kreatywność będą ważnymi czynnikami przy jego ocenie. Projekt musi być również wykonalny i realistyczny. Należy skoncentrować się na promowaniu biologicznej różnorodności, zwiększaniu wiedzy na temat bioróżnorodności, zwiększaniu liczby siedlisk i gatunków w kopalniach oraz aspektach ochrony przyrody. Projekt zostanie również oceniony pod kątem wspierania edukacji i szkoleń, zaangażowania interesariuszy, wkładu w biologiczną bazę danych HeidelbergCement oraz w celu opracowania planów i wytycznych dotyczących zarządzania różnorodnością biologiczną.

Nagrody pieniężne

Na poziomie kraju zostanie nagrodzony tylko zdobywca pierwszego miejsca w każdej z dwóch grup/strumieni tematycznych. Jeśli chodzi o nagrody pieniężne, przyznana kwota będzie odpowiadać sile nabywczej 5000 EUR w lokalnej walucie.

Na poziomie międzynarodowym zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdej z sześciu wymienionych poniżej kategorii, które są niezależne od rywalizacji w dwóch grupach/strumieniach tematycznych na poziomie krajowym. Dodatkowo przyznawana jest nagroda główna na poziomie międzynarodowym za najlepszy projekt całej edycji. Zwycięzcy międzynarodowi otrzymają następujące nagrody pieniężne oprócz wszelkich nagród krajowych, które mogli już wcześniej wygrać.

Kategorie konkursowe, w których zwycięzcy otrzymają nagrody w wysokości 10.000 EUR, to:

 • Zarządzanie różnorodnością biologiczną
 • Siedliska i gatunki
 • Poza granicami kopalń
 • Bioróżnorodność  i edukacja
 • Relacje kopalni ze społecznością lokalną
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie

Zwycięzca nagrody głównej za najlepszy projekt całej edycji otrzyma 30 000 EUR.

> Więcej informacji? Kliknij tutaj, aby skontaktować się z Koordynatorem Krajowym

> Zarejestruj się teraz (termin składania wniosków: 18 listopada 2021 r. - 23:00 (CET))