Współodpowiedzialni za przetwarzanie danych na tych stronach internetowych oraz podczas realizacji Konkursu Quarry Life Award są:

HeidelbergCement AG (w dalszej części "HCAG")

reprezentowane przez Zarząd w osobach:

Dr. Dominik von Achten, Prezes Zarządu
René Aldach
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Ernest Jelito
Dr. Nicola Kimm
Dennis Lentz
Jon Morrish
Chris Ward

Adres:

Berliner Straße 6

69120 Heidelberg

Niemcy

telefon: +49 6221-481-0

faks: +49 6221-481-13217

e-mail: info@heidelbergcement.com

 

Inspektor Ochrony Danych:

+49 6221 481 34567

datenschutz@heidelbergcement.com

 

oraz

Górażdże Cement SA (zwaną w dalszej części "Górażdże")

reprezentowana przez Zarząd w osobach :

Andrzej Reclik – Prezes Zarządu,

Wiesław Adamczyk – Wiceprezes Zarządu

Jacek Połącarz

Andrzej Losor

Sławomir Kosakowski

Adres:

Chorula, ul. Cementowa 1,

47-316 Górażdże

Polska

tel. +48 77 777 8000

e-mail: gorazdze@gorazdze.pl

 

Koordynator Ochrony Danych Osobowych

Jadwiga Bastek-Dreszer, tel.+48 77 777 8195

e-mail: jadwiga.bastek-dreszer@gorazdze.pl

 

Administratorzy są dalej łącznie zwani „my”.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych; Współadministracja

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, o ile przekazujesz nam je za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej lub w inny sposób, na przykład e-mail. Ponadto zbieramy i przetwarzamy dane, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie danych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Poniżej szczegółowo informujemy, jakie dane przetwarzamy, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej. Ponadto informujemy o przysługujących Ci prawach oraz okresie przechowywania Twoich danych.

HCAG i Górażdże Cement SA ściśle współpracują przy Quarry Life Award, tj. zarówno przy prezentacji zasad Konkursu na tych stronach internetowych, jak i przy realizacji samego Konkursu. Dotyczy to również przetwarzania Twoich danych osobowych. Strony wspólnie ustaliły kolejność przetwarzania Twoich danych osobowych na każdym etapie przetwarzania. W związku z tym są oni tzw. współadministratorami (art. 26 RODO) w celu ochrony Twoich danych osobowych w ramach opisanych poniżej poszczególnych części procesu przetwarzania.

HCAG jest organizatorem Quarry Life Award, a także decyduje o zwycięzcach na poziomie międzynarodowym (szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie i sposobie uczestnictwa). HCAG zapewnia również infrastrukturę techniczną dla strony internetowej Quarry Life Award. Istnieje jednak osobny konkurs dla każdego kraju, w którym lokalna filia HCAG, w tym przypadku Górażdże, niezależnie ocenia zgłoszenia i wybiera zwycięzców oraz zarządza i kontroluje relacje z mediami dotyczące Quarry Life Award na poziomie krajowym. Procesy przetwarzania danych opisane w sekcjach od 2 do 7 są zatem realizowane przez obu administratorów. Obaj administratorzy są kompetentni do przetwarzania danych zgodnie z poniższym opisem, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

2. Przetwarzanie danych w celu rejestracji i udziału w konkursie Quarry Life Award

Aby wziąć udział w konkursie Quarry Life Award, wymagane jest konto użytkownika. Przed przesłaniem propozycji projektu musisz utworzyć konto na naszej stronie Quarry Life Award (np. https://www.quarrylifeaward.com). W celu założenia konta musisz podać nam swój adres e-mail, imię, nazwisko i adres pocztowy. Po przesłaniu tych danych osobowych w naszym formularzu rejestracyjnym otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, w której musisz kliknąć link, aby potwierdzić rejestrację. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem jest niezbędna do zweryfikowania Ciebie jako właściciela wprowadzonego adresu e-mail. Bez kliknięcia tego linku nie zostaniesz zarejestrowany. W takim przypadku rutynowo usuwamy Twoje dane osobowe po 48 godzinach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO w celu identyfikacji naszego partnera umownego i udostępnienia konta w witrynie Quarry Life Awards oraz wysyłania wiadomości niezbędnych do udziału w konkursie Quarry Life Award lub w przypadku chęci otrzymania nowego hasła.

O ile dane osobowe są zawarte w danych przesłanych na Koncie Użytkownika podczas Konkursu i/lub w Raportach z Projektów, przetwarzamy te informacje w celu Twojego udziału w konkursie, a zatem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Ponadto wszystkie dane przesłane w ramach Konta użytkownika podczas Konkursu oraz w raportach z projektów sześciu najlepszych zgłoszeń zostaną udostępnione publicznie w witrynie internetowej Quarry Life Award. Dane te oraz Raporty z Projektów nie muszą zawierać danych osobowych Uczestników lub osób trzecich.

Jeśli jednak uwzględnione są dane osobowe, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych, ponieważ dzięki Quarry Life Award pokazujemy opinii publicznej nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i w związku z tym musimy zaprezentować w witrynie internetowej Quarry Life Award bieżącą oraz poprzednie edycje konkursów. Z tego samego powodu mamy uzasadniony interes w publikowaniu nazwisk i zdjęć zwycięzców krajowych i międzynarodowych, w tym w przesyłaniu tych danych osobowych do prasy krajowej i międzynarodowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Ponadto informacje, które przekazujesz nam uczestnicząc w konkursie, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO przez Koordynatorów Międzynarodowych i Krajowych oraz Członków Jury Krajowego i Międzynarodowego w celu oceny i publikacji projektów.

3. Przetwarzanie Danych Osobowych podczas kontaktu z nami

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe, kontaktując się z nami, m.in. e-mailem, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Jeżeli kierujesz pytanie lub prośbę do jednego z nas, ale administrator, do którego skierowałeś pytanie stwierdzi, że tylko drugi administrator może na nie odpowiedzieć lub spełnić prośbę, to ten administrator przekaże Twoje pytanie lub prośbę bezpośrednio drugiemu.

4. Przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i logów

Nasza strona internetowa używa tylko niezbędnych plików cookie sesji „has_js”. Używamy tego pliku cookie, aby wskazać, czy Twoja przeglądarka ma włączoną obsługę JavaScript. Plik cookie jest usuwany po sesji przeglądarki.

Niezbędne pliki cookies nie wymagają zgody użytkownika w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby blokowane były również niezbędne pliki cookie, ale wtedy możesz nie być w stanie korzystać z witryny internetowej zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli dane przetwarzane za pomocą niezbędnych plików cookie mogą być postrzegane w indywidualnych przypadkach jako powiązane, podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w funkcjonowaniu  strony internetowej.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, każda strona korzysta z plików logów, tj. przy każdym wyświetleniu strony dane dostępowe są zapisywane do logu serwera. Zapisany rekord danych zawiera następujące szczegóły:

• Twój adres IP, data, godzina, otwierany plik, status, żądanie wysłane przez przeglądarkę do serwera, ilość przesłanych danych i strona internetowa, z której uzyskałeś dostęp do żądanej strony (strona odsyłająca), a także

• Informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki, system operacyjny i kraj pochodzenia.

Dane dziennika będą rutynowo usuwane co 14 dni, tj. wszelkie zawarte dane zostaną bezpowrotnie usunięte. To tymczasowe przechowywanie służy wyłącznie do ochrony naszych witryn internetowych przed atakami lub niewłaściwym wykorzystaniem. Nie wykorzystujemy danych dziennika poza tym celem.

5. OpenStreetMap

Ta strona korzysta z usług mapowych świadczonych przez OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania (skrót OSMF). Twoja przeglądarka internetowa lub aplikacja połączy się z serwerami obsługiwanymi przez OSMF zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Operator tej strony nie ma kontroli nad takimi połączeniami i przetwarzaniem Twoich danych przez OSMF. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez OSMF można znaleźć w ich polityce prywatności https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Osadzanie OpenStreetMap, a tym samym przetwarzanie Twoich danych, jak opisano powyżej, odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu odnalezienia wskazanych przez nas na stronie internetowej lokalizacji, a tym samym na uatrakcyjnieniu naszych stron internetowych dla odwiedzających naszą stronę.

6. Szyfrowanie

Dane, które umieszczasz na naszej stronie internetowej, są przesyłane w formie zaszyfrowanej (SSL). Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych przez osoby nieuprawnione.

7. Kategorie odbiorców danych osobowych; przekazywanie danych do państwa trzeciego

Usługodawcy i pośrednicy, z których korzystamy w związku ze stroną internetową, m.in. usługodawca hostingowy, agencje, dostawcy usług IT oraz usługodawca, o którym mowa w ust. 5 niniejszej Polityki Prywatności może mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Jednak o ile ci usługodawcy i agenci pomocniczy przetwarzają dane w naszym imieniu, działają wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami i zawarliśmy z nimi odpowiednie umowy. Dotyczy to odpowiednio usługodawców, których siedziba znajduje się w państwie trzecim (poza UE/EOG). Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe innym podmiotom z Grupy HeidelbergCement w celach związanych z przetwarzaniem, dla których pierwotnie podałeś swoje dane osobowe. Niektóre z tych podmiotów znajdują się w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak kraje EOG. Jednak związaliśmy je odpowiednimi umowami, aby chronić Twoje dane.

8. Twoje prawa; Organ właściwy

Wspólnie ustaliliśmy, jakie obowiązki wypełnia każda ze stron w ramach RODO. Dotyczy to w szczególności realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO.

Wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, nieodpłatnie w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. W tym celu każdy z nas przekaże drugiemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące swojego zakresu działania. Obecnie żadna ze stron nie przetwarza żadnych innych danych odwiedzających naszą stronę internetową lub zarejestrowanych użytkowników niż te opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Zgodnie z art. 15 RODO masz prawo nieodpłatnego dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu. Ponadto zgodnie z art. 16 do 18 RODO przysługuje Państwu prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, a także do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania.

Zgodnie z warunkami art. 20 RODO masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, oraz prawo do przesłania tych danych bez przeszkód innemu administratorowi.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 zdanie 1 RODO, w tym profilowanie na podstawie tych przepisów. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Będziemy stosować się do wyżej wymienionych żądań, jeśli iw zakresie, w jakim taka zgodność jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych prosimy kierować na nasze dane kontaktowe wymienione na początku niniejszej Polityki prywatności. Możesz wybrać administratora, do którego chcesz skierować swoje żądanie.

Zasadniczo informacji osobie, której dane dotyczą, udziela organ, u którego osoba, której dane dotyczą, dochodziła swoich praw.

O wykonywaniu praw osoby, której dane dotyczą, niezwłocznie poinformujemy się wzajemnie oraz udzielimy drugiej stronie wszelkich niezbędnych informacji, o których mowa w prawie dostępu.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z tytułu domniemanego naruszenia.

Organem nadzorczym dla HCAG jest:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Państwowy Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji

Königstrasse 10 a

70173 Stuttgart

Tel.: 0711/615541-0

FAKS: 0711/615541-15

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Organem nadzorczym dla Górażdże Cement SA  jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

9. Okres przechowywania danych i rutynowe usuwanie

O ile nic innego nie jest wyraźnie określone powyżej, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub tak długo i w zakresie, w jakim przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania i/lub przechowywania takich danych.

Jeśli cel przetwarzania nie ma już zastosowania lub obowiązujący ustawowy wymóg przechowywania wygaśnie, rutynowo usuniemy dane lub ograniczymy przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.