This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

Więcej
12paź

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

Więcej
11paź

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

Więcej
15wrz

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

Więcej
14wrz

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

Więcej
27sie

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

Więcej
26sie

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

Więcej
23sie

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

Więcej
22sie

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

Więcej
25lip

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

Więcej
24lip

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

Więcej
23lip

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

Więcej
22lip

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

Więcej
21lip

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

Więcej
20lip

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

Więcej
19lip

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

Więcej
17lip

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

Więcej
16lip

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

Więcej
15lip

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

Więcej
08lip

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

Więcej
07lip

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

Więcej
04cze

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

Więcej
03cze

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

Więcej
30Maj

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Więcej
29Maj

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

Więcej
26Maj

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

Więcej
25Maj

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

Więcej
24Maj

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

Więcej
23Maj

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

Więcej
23kwi

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

Więcej
22kwi

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

Więcej
20kwi

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

Więcej
13kwi

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

Więcej
12kwi

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

Więcej
11kwi

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

Więcej
06kwi

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

Więcej
04kwi

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

Więcej
03kwi

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

Więcej
02kwi

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

Więcej
01kwi

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

Więcej
31mar

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

Więcej
28mar

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

Więcej
27mar

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

Więcej
24mar

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

Więcej
23mar

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

Więcej
22mar

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

Więcej
19mar