Opis: 

Kopalnia Surowców Mineralnych Malerzowice położona jest pomiędzy zabudowaniami wsi Malerzowice i Bielice w gminie Łambinowice, 11 km od miasta Niemodlin w południowo-zachodniej Polsce. Przez środkową część terenu górniczego w osi północ-południe przebiega droga wojewódzka Malerzowice – Korfantów łącząca się w odległości ok. 1 km z drogą krajową nr 46  Opole-Nysa. Zakład wydobywa kruszywa ze złoża „Bielice”, które zbudowane jest z utworów piaszczysto-żwirowych wieku czwartorzędowego, powstałych w wyniku akumulacyjnej działalności rzeki Nysy Kłodzkiej.  

 

Topographical description: 

W sąsiedztwie Kopalni Malerzowice znajdują się dwa obszary Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem podlegającym ochronie jest Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” (kod PLH160005) - położony około 7,5 km na wschód od granicy eksploatowanego złoża.  Drugim obszarem zlokalizowanym w sąsiedztwie złoża Bielice jest Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej (kod PLH160014) - położony około 9,0 km na północ od złoża. 

 

Opis siedliska, flory i fauny: 

Obecnie w kopalni Malerzowice eksploatowane jest złoże kruszywa naturalnego „Bielice”. Ostatnia waloryzacja przyrodnicza obszaru przewidzianego do eksploatacji była przeprowadzona w 2015 r. i obecnie potrzebne są nowe działania z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej. 

FLORA 
Na podstawie raportu „Oddziaływania na środowisko " z 2015 r. (patrz referencje)  wszystkie zbiorowiska roślinne stwierdzone na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego „Bielice” należą do grupy zbiorowisk nieleśnych. Dominującym na tym terenie siedliskiem przyrodniczym są pola uprawne z kadłubowymi zbiorowiskami chwastów użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych jak i okopowych z klasy Stellarietea mediae.  W dolinie rowu melioracyjnego nr C w północnej części obszaru górniczego jest szuwar mozgowy Phlaridetum arundinaceae, w którym dominuje mozga trzcinowata Phalaris arundinacea i szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis oraz zbiorowiska terenów antropogenicznych z dominacją pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, bylicy pospolitej Artemisia vulgaris, trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, mietlicy pospolitej Agrostis capillaris, gatunków jeżyn Rubus sp. Zbiorowiska te należą do fitocenoz o niewielkich walorach przyrodniczych. 
Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego „Bielice” nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych, ani żadnych gatunków roślin i grzybów chronionych prawnie. 


FAUNA 
Przeprowadzona w 2015 r. waloryzacja przyrodnicza terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego „Bielice” wykazuje, że obszar ten należy do terenów o małej wartości pod względem faunistycznym. Występują na tym obszarze jedynie gatunki pospolite, o szerokich możliwościach przystosowawczych, typowych dla tego obszaru. 

Bezkręgowce
Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego „Bielice” nie stwierdzono występowania objętych ochroną bezkręgowców.

Kręgowce
• Płazy
Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach złoża kruszywa naturalnego „Bielice” stwierdzono żerujące żaby trawne Rana temporaria i ropuchy szare Bufo bufo.
• Gady
Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego „Bielice” stwierdzono żerujące jaszczurki zwinki Lacerta agilis.
• Ptaki
Opracowywany obszar jest miejscem żerowania oraz rzadziej rozrodu pospolitych, na tym terenie gatunków ptaków, m.in.: cierniówki Sylvia communis, kosa Turdus merula, pliszki siwej Motacilla alba, skowronka Alauda arvensis, trznadla Emberiza citrinella.
• Ssaki
Na obszarze terenu górniczego wyznaczonego na złoża kruszywa naturalnego „Bielice” nie stwierdzono występowania objętych ochroną ssaków.
 

Dostępne publikacje:

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śrdowisko, zespól autorski pod kierunkiem mgr. inż.  Marek Kłyk, Biuro projektowe ECO-UNIT 2015