Opis: 

Kopalnia zlokalizowana jest w obszarze wsi Rakowice Wielkie i Rakowice Małe, około 4 km w kierunku północno-zachodnim od miejscowości Lwówek Śląski. Złoże rozciąga się na przestrzeni ok. 4 km, a ograniczają go miejscowości: Lwówek Śląski od południa oraz Włodzice Wielkie od północy. Bezpośrednio przy kopalni przebiega droga publiczna z Lwówka Śląskiego do szosy Bolesławiec-Zgorzelec. Wzdłuż wschodniej granicy złoża przebiega szosa z Bolesławca do Jeleniej Góry. Odległość z kopalni do Bolesławca wynosi ok. 20 km, natomiast do Jeleniej Góry - 45 km. Kopalnia posiada bocznicę kolejową. Obszar złoża znajduje się w obrębie doliny rzeki Bóbr, łącznie z korytem rzeki. Zasadniczym materiałem budującym złoże są utwory żwirowo-piaszczyste czwartorzędowe akumulacji rzecznej. 

Topographical description: 

Kopalnia Surowców Mineralnych Rakowice od strony północno-wschodniej graniczy z Obszarem Natura 2000 „Żerkowice -Skała”. Natomiast w kierunku południowo-wschodnim w odległości około 3 km od terenu objętego eksploatacją złoża "Rakowice " jest Obszar Chronionego Krajobrazu "Doliny Bobru-Otulina”.    

Opis siedliska, flory i fauny: 


FLORA

Złoże kruszywa naturalnego usytuowane jest na terenie głównie użytków zielonych. Dominują gleby klasy IV,V i VI. Grunty orne stanowią 14 % całości gleb. Przewagę mają użytki zielone (65 %) - łąki i pastwiska   klasy III i IV. Lasy stanowią tyko 2 % całości gruntów, a nieużytki (kopalnie i inne) 19 %.  W obrębie gospodarstw występują stare, zaniedbane sady. Przedstawiona struktura użytków rolnych jest wynikiem ich częstego zalewania i podtapiania z powodu położenia w dolinie rzeki Bóbr. Szata roślinna reprezentowana jest przez trawy łąk i pastwisk, a na gruntach ornych prowadzi się uprawę żyta, owsa, ziemniaków, rzepaku, rzadziej pszenicy. Nieużytki są zakrzaczone.  
Lasy występują we wschodniej części rejonu złoża i są to głownie lasy liściaste i mieszane (dęby, buki, sosny, rośliny wapiennolubne). W dolinie Bobru występują kępy drzew wodolubnych: wierzby i topole.  

FAUNA

Ten rejon Przedgórza Sudeckiego zamieszkuje kilka gatunków zwierząt, których właściwe środowisko oddalone jest o kilka kilometrów. Spowodowane jest to wędrówką zwierząt rozpoczętą po ustąpieniu lądolodu z tych terenów. Żyje tu jastrząb (gatunek holarktyczny) i lis eurosyberyjski. Z ssaków występujących w obrębie złoża wymienić należy: sarny, jelenie, dziki, zające. Wśród gryzoni dominują norniki i myszy. Nad wodą spotyka się ryjówkę i rzęsiorka. Liczne ptaki należą do pospolitych gatunków. (gawrony, skowronki, wrony, wróble).Występują również kuropatwy, przepiórki i bażanty.  Drapieżniki reprezentowane są przez jastrzębie,  myszołowy, puszczyki i sowy. Płazy to traszki, ropuchy i żaby, a żyjące tutaj gafy to zaskroniec, padalec i jaszczurki. W wodach powierzchniowych spotyka się lipienie i pstrągi. 

UWAGA:
Opis fauny i flory pochodzi z raportu oddziaływania na środowisko z 2006 r. (patrz załączniki). Od tego czasu nie prowadzono na tym terenie żadnych inwentaryzacji przyrodniczych.