Opis: 

Położenie kopalni

Kopalnia wapienia „Strzelce Opolskie” (rys. 1) jest położona 30 km na południowy–wschód od Opola w tak zwanym Opolskim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych.

Obejmuje on 92 tys. hektarów, w tym 81 tys. hektarów znajduje się  w granicach województwa opolskiego, a pozostałe 11 tys. hektarów  w granicach województwa śląskiego. Teren ten leży w zasięgu trzech jednostek morfologicznych. Na północy jest to Nizina Śląska, na południu Wyżyna Śląska, a na północnym–wschodzie Wyniesienie Krakowsko–Wieluńskie. Generalnie teren jest równinny i płaski, jednak deniwelacje są znaczne. Na południu obszaru na wododziale Garbu Chełmu występują łagodne wzniesienia,  o rzędnych od 350 do 400 m npm. Od tych wzniesień teren łagodnie opada w kierunku północno-zachodnim osiągając wysokość 150–160 m npm. Pozostała część obszaru charakteryzuje się równinną powierzchnią terenu, o rzędnej średnio wynoszącej 200 m npm.

Złoże wapieni triasowych „Strzelce Opolskie” (rys. 2) położone jest  na terenie Gminy Strzelce Opolskie w odległości 0,6 do 2,6 km na północ od stacji PKP w Strzelcach Opolskich. W odległości 0,5 km na południowy - zachód od złoża przebiega odcinek drogi krajowej nr 94 Strzelce Opolskie - Opole, natomiast  w odległości 10 km na południe - autostrada A-4.

Blisko 30% terenu, głównie na północy zajmują lasy. Prawie całkiem wylesione są tereny odsłonięć triasu. Pozostały teren to tereny rolne, na południu pola orne, a wzdłuż Chrząstawy i Małej Panwi w przewadze użytki zielone.

Opis terenu górniczego oraz jego zagospodarowania

Teren górniczy o powierzchni 921 97 75,4 m2 ustanowiony został w koncesji nr 5/2000 z dnia 12.05.2000 (z późniejszymi zmianami). Obejmuje przewidywany zasięg szkodliwego oddziaływania robót górniczych na środowisko oraz strefę zagrożenia od nieistniejącego już obecnie składu MW.

Położony jest w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, tj. w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie wsi: Szczepanek, Gąsiorowice, Jemielnica.

Opis siedliska, flory i fauny: 

Charakterystyka elementów przyrodniczych środowiska

Zakład górniczy położony jest w odległości ok. 1,5 km w kierunku północnym od centrum Strzelec Opolskich.

Obszar objęty eksploatacją w granicach planu ruchu (poza w obecnym wyrobiskiem) stanowią grunty rolne, częściowo zarośnięte drzewami pochodzącymi z naturalnej sukcesji.

Poza wyrobiskiem teren ten jest prawie płaski (z deniwelacją do 2 m) i brak jest na nim jakichkolwiek cieków i zbiorników wodnych.

W związku  z tym, że obszar przewidzianej eksploatacji obejmuje wyłącznie tereny przekształcone przez człowieka działalnością górniczą oraz rolniczą, nie przedstawia on obecnie szczególnej wartości przyrodniczej. Jedynie na terenie wyrobiska stwierdzono występowanie następujących gatunków:

  • rukiew wodna (Nasturtium officinale),
  • rdestnica pływająca (Potamogeton natans)
  • pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)
  • przęstka pospolita (Hippuris vulgaris)
  • pałka wysmukła (Typha laxmannii)
  • tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
  • żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica)
  • rzęsa drobna (Lemna minor)

Znajdujący się wyrobisku sztuczny zbiornik wodny, powstały z zalania III poziomu wydobywczego, stanowi siedlisko ryb i okresowo ptaków wodnych.