Bycie liderem w dziedzinie ochrony przyrody nigdy nie było tak ważne jak obecnie. Lata 2020 i 2021 to nowe cele, zadania, inicjatywy i partnerstwa na rzecz przyrody. To także zakończenie ważnej dekady działań ONZ w sprawach odbudowy ekosystemu oraz wypracowania globalnych zasad dotyczących bioróżnorodności (Global Framework) po 2020 roku. Oczywiste jest, że sektor prywatny musi odegrać kluczową rolę w celu powstrzymania strat w zakresie bioróżnorodności poprzez zrozumienie jej wpływów  i zależności, upowszechnianie tego tematu w świecie biznesu i dążenie do pozytywnych skutków i korzyści dla przyrody.

W HeidelbergCement ochrona i wzmocnienie działań na rzecz przyrody jest istotną kwestią dla naszego biznesu, będącą podstawą naszej strategii zrównoważonego rozwoju, obejmującej globalne zobowiązania i lokalne działania. W ponad 600 czynnych kopalniach na całym świecie HeidelbergCement i jego spółki zależne zaangażowane są w ochronę i poprawę stanu przyrody zarówno podczas eksploatacji, jak i po jej zakończeniu oraz promowanie bogatej różnorodności lokalnej flory i fauny.

Aby wspierać i zwiększać różnorodność biologiczną w naszych kopalniach, mieć dobrą, otwartą komunikację z naszymi sąsiadami, ale także edukować i podnosić świadomość na temat znaczenia przyrody oraz pielęgnować ochronę siedlisk i gatunków, HeidelbergCement zainicjował w 2012 roku konkurs Quarry Life Award.

Quarry Life Award to konkurs naukowo-edukacyjny, odbywający się co trzy lata i organizowany  jednocześnie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat wartości ekologicznej miejsc wydobycia i znalezienie nowych sposobów na jej dalsze umacnianie.

W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Quarry Life Award zgłoszono ponad 1400 propozycji projektów, z których ponad 370 zostało wybranych do realizacji. W pracach projektowych uczestniczyło prawie tysiąc badaczy i tysiące innych osób zaangażowanych (interesariuszy). Ogółem, we wszystkich czterech edycjach łączna wartość nagród pieniężnych dla zwycięzców krajowych,  jak i międzynarodowych wyniosła prawie 1 milion EUR.  

Quarry Life Award : 5. edycja (2021)

HeidelbergCement zaprasza wszystkich miłośników przyrody, w tym naukowców, studentów i mieszkańców, do wzięcia udziału w tym wyjątkowym konkursie poprzez zgłaszanie nowych i innowacyjnych projektów dotyczących bioróżnorodności w naszych kopalniach. Kandydaci są proszeni o opracowanie pomysłu na projekt w jednej z kopalń uczestniczących w konkursie oraz złożenie „propozycji projektu” do 18 listopada 2021 r. na stronie internetowej.

Do 16 grudnia 2021 r. Jury każdego krajowego konkursu Quarry Life Award wybierze maksymalnie sześć projektów, które będą mogły wziąć udział w konkursie. Następnie uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do realizacji swoich pomysłów projektowych w okresie prowadzenia prac badawczych, który potrwa od stycznia do września 2022 r. Wszystkie wybrane projekty będą konkurować jednocześnie na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Pod koniec okresu badawczego uczestnicy konkursu będą musieli złożyć „raport końcowy z projektu” nie dłuższy niż 10 stron. Raporty mogą być sporządzane w języku narodowym i angielskim. Jednak w przypadku rywalizacji międzynarodowej Jury weźmie pod uwagę tylko końcowe raporty z projektów złożone w języku angielskim. Termin złożenia raportu końcowego upływa 15 września 2022 r.

Nagrody krajowe i międzynarodowe 2021

Na poziomie krajowym Quarry Life Award 2022 to konkurs rozgrywany w dwóch grupach tematycznych, w ponad 20 krajach na całym świecie. Projekty mogą być realizowane przez osoby lub zespoły w jednej z następujących grup/strumieni tematycznych:

Grupa badań naukowych: projekty naukowe, które zwiększają wiedzę na temat ekologii specyficznej dla kopalń i / lub prowadzą do poprawy stanu bioróżnorodności, krajobrazu lub gospodarki wodnej w naszych miejscach wydobycia.

Grupa projektów społecznych: projekty, które pomagają kopalniom i naszym jednostkom operacyjnym w utrzymywaniu lepszych relacji ze społecznością lokalną oraz podnoszeniu świadomości szerokiej opinii publicznej na temat różnorodności biologicznej w naszych miejscach wydobycia.

Na poziomie krajowym zostaną nagrodzone dwa najlepsze projekty. Nagrody będą przyznane  jesienią 2022 r. Każdy  zwycięski zespół, zarówno w grupie badań naukowych, jak i projektów społecznych, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 EUR.

Nagrody międzynarodowe zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Zarządzanie różnorodnością biologiczną
 • Siedliska i gatunki
 • Poza granicami kopalń
 • Bioróżnorodność i edukacja
 • Relacje kopalni ze społecznością lokalną
 • Rozwiązania oparte na przyrodzie

Na poziomie międzynarodowym jury międzynarodowe oceni wszystkie konkurujące projekty z szerszej perspektywy, z należytym uwzględnieniem możliwości transferu dobrych praktyk. Najlepsze projekty w każdej z sześciu kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 10 000 EUR każdy. Najlepszy projekt otrzyma łącznie nie mniej niż 30 000 EUR.

Nazwiska zwycięzców krajowych zostaną ujawnione jesienią 2022 roku. Zwycięzcy międzynarodowi otrzymają nagrody pieniężne podczas specjalnej ceremonii, która zwykle odbywa się w grudniu.

Jakiego rodzaju projektów szukamy?

w grupie projektów naukowo-badawczych:

Jury krajowe kieruje się kryteriami oceny, takimi jak: metodologia, wykonalność projektu, innowacyjność i kreatywność, komunikacja wyników projektu, wartość dodana dla nauki i firmy.

W przypadku projektów zgłaszanych w strumieniu badawczym Międzynarodowe Jury jest szczególnie zainteresowane projektami mieszczącymi się w trzech poniższych kategoriach, w których  przyznawane będą nagrody na poziomie międzynarodowym:

Kategoria Zarządzanie różnorodnością biologiczną:

 • koncepcje / metody / projekty rekultywacji
 • projekty zwiększające bioróżnorodność podczas produkcji
 • projekty, które tworzą nowe przestrzenie / siedliska dla roślin i zwierząt na naszych terenach
 • optymalizacja technik zarządzania i rekultywacji

> Cel: promowanie różnorodności biologicznej w trakcie i po wydobyciu

Kategoria Badania siedlisk i gatunków:

 • mapowanie, ankiety, badania naukowe

> Cel: zwiększenie wiedzy naukowej na temat różnorodności biologicznej w celu usprawnienia działań zarządczych na poziomie kopalń

Kategoria Poza granicami kamieniołomów:

 • Badanie dotyczące powiązania siedlisk, ekologii miejskiej i krajobrazu, zielonej infrastruktury i działań w zakresie bioróżnorodności.

> Cel: lepsze zrozumienie i poprawa relacji, kontaktów kopalni z najbliższym otoczeniem

w grupie badań społecznych:

Jury krajowe stosują kryteria oceny, takie jak wartość edukacyjna i potencjał podnoszenia świadomości, zaangażowanie lokalnych interesariuszy, wartość dodana dla społeczności
i miejsc wydobycia, a także wykonalność projektu.

Podobnie jak w grupie projektów naukowo-badawczych, projekty zgłoszone w strumieniu społecznym są również oceniane przez Jury międzynarodowe w trzech następujących kategoriach:

 

Kategoria Bioróżnorodność i edukacja:

 • Materiały i programy edukacyjne
 • Działania przyrodnicze z interesariuszami, muzeami, laboratoriami, sztuką…

> Cel: zwiększenie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności poprzez opracowywanie nowych narzędzi i działań edukacyjnych

Kategoria Relacje kopalni ze społecznością lokalną:

 • Budowanie zielonych mostów, hoteli dla owadów, budek lęgowych ze społecznościami lokalnymi
 • Projekty ekologiczne w kopalni z udziałem społeczności, obywatelskie projekty naukowe
 • Tworzenie w kopalniach ścieżek przyrodniczych, terenów rekreacyjnych, platform widokowych

> Cel: zaangażowanie lokalnych interesariuszy w działania na rzecz bioróżnorodności przynoszące korzyści zarówno kamieniołom, jak i lokalnej społeczności

Kategoria Rozwiązania oparte na przyrodzie

 • Koncepcje / metody / projekty pilotażowe
 • Pomysły pokazujące, jak można połączyć zrównoważone korzystanie z bioróżnorodności z działaniami ochronnymi.
 • Inicjatywy generujące bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla społeczności sąsiadujących z naszymi zakładami.
 • Pomysły / projekty, które mają potencjał, aby przekształcić je w rentowne przedsiębiorstwa

> Cel: Tworzenie korzyści ekonomicznych dla społeczności, ale także połączenie ochrony i użytkowania różnorodności biologicznej, a także ulepszanie usług ekosystemowych

Wszyscy uczestnicy zgadzają się przestrzegać obowiązujących w firmie przepisów BHP. Każdy zespół lub osoba nieprzestrzegająca przepisów BHP zostanie natychmiast zdyskwalifikowana.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? Kliknij tutaj Jak wziąć udział