1. Zgłoszenie

Zgłoszenie Propozycji Projektu na stronie internetowej konkursu Quarry Life Award (www.quarrylifeaward.com) oznacza zgłoszenie udziału w konkursie Quarry Life Award organizowanym przez HeidelbergCement. Osoby zgłaszające swój udział akceptują Warunki i zgadzają się na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z Warunkami określonymi poniżej.

2. Definicje

„Kategorie” oznaczają zbiory tematów, których powinny dotyczyć projekty. Kategorie projektów z Grupy badań to: zarządzanie bioróżnorodnością, badania nad gatunkami i ich siedliskami oraz projekty „ponad granicami kopalń”.  Do Grupy projektów społecznych zaliczają się następujące kategorie projektów: bioróżnorodność i edukacja, łączenie lokalnych społeczności z kopalniami oraz projekt szkolny dla uczniów.
„Konkurs” oznacza zarówno Konkurs Krajowy jak i Konkurs Międzynarodowy w ramach Quarry Life Award.
„Uczestnik(-cy) Konkursu” oznacza(-ją) osobę lub grupę osób realizującą wspólny projekt, biorącą udział w Konkursie.
„Wkład Finansowy” oznacza wkład finansowy przekazany przez HeidelbergCement w celu częściowego zrekompensowania kosztów związanych z fazą badań w ramach Konkursu. Krajowy Koordynator każdego Konkursu Krajowego będzie odpowiedzialny za przekazanie odpowiedniej kwoty Uczestnikowi Konkursu. Wysokość ww. kwoty zostanie ustalona według uznania HeidelbergCement.
„Konkurs Międzynarodowy” oznacza konkurs, o którym mowa w ust. 8.
„Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego” oznaczają wybranych Uczestników Konkursu, zwycięzców Konkursu Międzynarodowego (sześciu zwycięzców kategorii i jednego zwycięzcę nagrody głównej).
„HeidelbergCement” oznacza zarówno HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy) jak i Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussée de la Hulpe, Brussels 1180, Belgia.
„Jury” oznacza jury międzynarodowe lub jedno z jury krajowych, jak określono w ust. 7 niniejszych Warunków.
„Konkurs Krajowy” oznacza konkurs zorganizowany dla każdego kraju lub grupy krajów (jeżeli dotyczy), jak określono w ust. 6.
„Zwycięzcy Konkursu Krajowego” oznaczają wybranych Uczestników Konkursu, zdobywców pierwszego i drugiego miejsca w ramach Grupy badań oraz Grupy społeczności w Konkursie Krajowym.
„Projekty Uczestniczące” oznaczają Sześć Najlepszych Zgłoszeń projektów, które zostaną wybrane przez Jury krajowe do Fazy Badań.
„Nagroda(-y)” oznacza(-ją) nagrodę finansową przyznaną Zwycięzcom Konkursu Krajowego oraz Zwycięzcom Konkursu Międzynarodowego.
„Propozycje Projektów” oznaczają wstępne propozycje projektów zgłoszone przez Uczestników Konkursu do Konkursu (zgodnie z ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”).
„Raporty Projektu” oznaczają ostateczne raporty dotyczące projektów, przekazane przez Uczestników Konkursu, których Propozycje Projektów zostaną wybrane jako Sześć Najlepszych Zgłoszeń w danym kraju (zgodnie z ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”).
„Faza Badań” oznacza okres, w którym Uczestnik Konkursu, którego projekt zostanie wybrany jako Projekt Uczestniczący, będzie mógł rozpocząć wdrażanie swojej Propozycji Projektu. Faza Badań rozpocznie się w styczniu  2018 r., a zakończy 20 września 2018 r.
„Grupa” oznacza grupę kategorii tematów projektów. Edycja 2018 obejmuje dwie Grupy kategorii: Grupę projektów badawczych i Grupę projektów społecznych.
„Warunki” oznaczają niniejsze warunki w brzmieniu określonym w niniejszym dokumencie. 
„Sześć Najlepszych Zgłoszeń” ma znaczenie określone w ust. 7.7.
„Kopalnia” lub „Kopalnie” oznaczają dowolne grunty lub zakłady będące własnością HeidelbergCement lub dowolnej z jego spółek zależnych, biorące udział w Konkursie.

3. Osoby uprawnione do udziału w Konkursie

3.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły.
(a) Zespoły zobowiązane są do wyboru tylko jednego Konkursu Krajowego i wyznaczenia głównej osoby do kontaktu. Wszyscy członkowie zespołu muszą być uprawnieni do udziału w Konkursie, zgodnie z niniejszymi Warunkami.
(b) Osoba indywidualna zobowiązana jest do wyboru tylko jednego Konkursu Krajowego i ma prawo do jednorazowego startu w Konkursie jako osoba indywidualna lub jako członek zespołu.
(c) Osoby indywidualne i zespoły nie mogą brać udziału w dwóch Konkursach.

3.2 Współpraca z zewnętrznymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi jest dozwolona, jednakże fakt podjęcia takiej współpracy należy ujawnić w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy HeidelbergCement ani pracownicy spółek powiązanych HeidelbergCement.

4. Propozycje Projektów i Raporty Projektów

4.1 Propozycje Projektów muszą: (i) nadawać się do realizacji w terminie od stycznia 2018 r. do września 2018 r., (ii) zostać zgłoszone do oceny Jury krajowego do 20 listopada 2017 r., oraz (iii) spełniać warunki określone w ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”).

4.2 Jeżeli osoba(-y) indywidualna(-e) pracuje(-ą) obecnie nad projektem dotyczącym bioróżnorodności, który został zlecony lub rozpoczęty przed startem Konkursu, nie może(-gą) przystąpić do Konkursu z takim projektem w fazie realizacji. Jednakże jeżeli taki projekt będzie następnie rozszerzany lub rozwijany w roku 2018 poprzez dodanie nowego aspektu z zakresu bioróżnorodności, wówczas taki nowy aspekt może zostać zgłoszony do Konkursu, według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

4.3 Jury krajowe dokonają weryfikacji wszystkich zgłoszonych Propozycji Projektów i Raportów Projektu, a każde zgłoszenie, które nie będzie spełniać niniejszych Warunków, zostanie zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

5. Jak wziąć udział w Konkursie

5.1 Instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” pokrywają się z zasadami udziału w konkursie Quarry Life Award, dostępnymi tutaj.

5.2 Chociaż HeidelbergCement będzie dokładać starań, aby instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” pozostały niezmienne przez okres trwania Konkursu, niezbędna może okazać się zmiana, dostosowanie lub usunięcie istniejących lub wprowadzenie nowych zasad. W związku z tym HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do instrukcji „Jak wziąć udział w Konkursie” odpowiednio do aktualnych wymagań. Uczestnicy Konkursu powinni sprawdzić instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, aby upewnić się, że spełniają zawarte tam warunki.

6. Konkursy Krajowe

6.1 Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w 1 (jednym) Konkursie Krajowym.

6.2 Każda uczestnicząca Kopalnia zostanie ogłoszona jako biorąca udział w określonym Konkursie Krajowym, a każda Propozycja Projektu będzie dotyczyć Kopalni w ramach tylko 1 (jednego) Konkursu Krajowego.

6.3 Konkurs Krajowy, do którego Uczestnik(-cy) Konkursu zgłasza(-ją) Propozycję Projektu  jest z góry przyporządkowany do Kopalni, której dotyczy Propozycja Projektu. Miejsce zamieszkania i narodowość Uczestnika Konkursu nie ma wpływu na to, w którym Konkursie Krajowym bierze on udział.

6.4 Zwycięzcy Konkursu Krajowego zostaną wyłonieni przez Jury krajowe w danym kraju.

6.5 Jeden Konkurs Krajowy może obejmować kilka krajów. Do celów przyznawania Nagród HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do łączenia kilku Kopalni w różnych krajach w ramach 1 (jednego) Konkursu Krajowego. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom całego Konkursu Krajowego, a nie zwycięzcom z poszczególnych krajów w ramach takiego Konkursu Krajowego.

7. Jury

7.1 Każde Jury krajowe wyłoni zwycięzców odpowiedniego Konkursu Krajowego.

7.2 Podejmując decyzję, Jury będzie brać pod uwagę Grupę, Kategorie oraz „Ocenę”, o której mowa w instrukcji „Jak wziąć udział w Konkursie”, jednakże Jury może odejść od ww. kryteriów i zastosować inne kryteria, które uzna za istotne.

7.3 Jury krajowe i międzynarodowe będzie wybierane, nadzorowane, a jeżeli to konieczne – zmieniane przez HeidelbergCement według własnego uznania HeidelbergCement.

7.4 Dla każdego Konkursu Krajowego wybrane zostanie Jury krajowe. Członkowie Jury krajowego mogą być ekspertami w dziedzinie bioróżnorodności, posiadającymi specjalistyczną wiedzę na temat zagadnień związanych z siedliskami i gatunkami występującymi w danym rejonie, managerami HeidelbergCement oceniającymi zgłoszenia z perspektywy biznesowej oraz innymi osobami, o których powołaniu zdecyduje HeidelbergCement. Członkowie Jury krajowego będą posługiwać się zarówno językiem lokalnym jak i językiem angielskim. 

7.5 W przypadku Konkursu Międzynarodowego powołane zostanie Jury międzynarodowe, które wyłoni Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego.

7.6 Każde Jury będzie mieć prawo do wyboru metod i procedur, jakie zastosuje w trakcie podejmowania decyzji. Jury będzie według własnego uznania podejmować decyzje, jakie uzna za stosowne. Każde Jury otrzyma wytyczne i instrukcje, ale nie będzie mieć obowiązku kierowania się nimi.

7.7 W grudniu 2017 r. każde Jury krajowe wybierze sześć najlepszych Propozycji Projektów, które zostaną zakwalifikowane do Fazy Badań (dalej: „Sześć Najlepszych Zgłoszeń”). Autorzy sześciu Najlepszych Zgłoszeń będą mieć prawo do otrzymania Wkładu Finansowego na pokrycie kosztów projektu. Wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zostaną wyłonione w tym samym miesiącu.

7.8 Jesienią 2018 r. każde Jury przyzna w ramach każdej Grupy pierwszą i drugą Nagrodę osobom lub zespołom, które według Jury zgłosiły do Konkursu Krajowego najlepsze i drugie pod względem wartości projekty. Na tym etapie pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia zakwalifikowane do prac badawczych na mocy ust. 7.7.

8. Konkurs Międzynarodowy

8.1 Aby wziąć udział w Konkursie Międzynarodowym, autorzy Sześciu Najlepszych Zgłoszeń Konkursu Krajowego muszą złożyć swoje Propozycje Projektów w języku angielskim (jeżeli wcześniej Propozycje Projektów nie były w języku angielskim).

8.2 Jury międzynarodowe przeanalizuje wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zakwalifikowanych do prac badawczych w ramach każdego Konkursu Krajowego. Jury międzynarodowe wybierze Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego 2018 do końca grudnia 2018 r.

9. Komunikacja

Bezpośredni kontakt nastąpi wyłącznie z autorami Sześciu Najlepszych Zgłoszeń z każdego kraju. Tylko Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego i Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają bezpośrednie zawiadomienia. HeidelbergCement dołoży starań, aby skontaktować się ze wszystkimi uczestnikami w celu poinformowania, czy ich propozycja została przyjęta czy nie.

10. Dyskwalifikacja

10.1 Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z pozostałych ustępów niniejszych Warunków, ustępy 5.3, 6.2 i 6.3 stanowią podstawę ewentualnej dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu z Konkursu.

10.2 Przed rozpoczęciem prac w Kopalni Uczestnicy Konkursu otrzymają odpowiedni instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny danego miejsca, przeprowadzony przez osoby zarządzające danym miejscem. Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przestrzeganie szczególnego regulaminu firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny w danym miejscu, a także wymagań przedstawionych w czasie ww. spotkania. Uczestnik Konkursu naruszający regulamin w zakresie bezpieczeństwa i higieny zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

10.3 Uczestnicy Konkursu, którzy wykorzystają Wkład Finansowy przeznaczony na pokrycie kosztów projektu na kwestie niezwiązane bezpośrednio z Konkursem, zostaną –według uznania HeidelbergCement – zdyskwalifikowani i zobowiązani do zwrotu – według uznania HeidelbergCement – całości lub części środków.

10.4 Uczestnik Konkursu, który zostanie zdyskwalifikowany, nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.

10.5 Jeżeli w okresie 1 (jednego) roku od przyznania Nagród okaże się, że w czasie trwania Konkursu zaistniały przesłanki do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu, taki Uczestnik Konkursu może zostać zdyskwalifikowany wstecznie, według wyłącznego uznania HeidelbergCement. Dyskwalifikacja może wiązać się z pozbawieniem takiego Uczestnika Konkursu wszelkich Nagród lub innych wyróżnień, a także z obowiązkiem zwrotu wszystkich Nagród czy Wkładów Finansowych. HeidelbergCement będzie wykonywać przedmiotowe prawo według własnego uznania.

11. Nagrody

11.1 Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają następujące Nagrody pieniężne:

W ramach Grupy badania:

  • 1. miejsce: 5 000 EUR
  • 2. miejsce: 2 500 EUR

W ramach Grupy społeczności:

  • 1. miejsce: 5 000 EUR
  • 2. miejsce: 2 500 EUR

11.2 Oprócz otrzymanych wcześniej Nagród za zwycięstwo w Konkursie Krajowym  Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego otrzymają kolejne Nagrody pieniężne. Nagrody w wysokości 10 000 EUR zostaną przyznane w każdej z następujących kategorii:

  • Zarządzanie bioróżnorodnością.
  • Badania nad gatunkami i ich siedliskami.
  • Ponad granicami kopalń.
  • Bioróżnorodność i edukacja.
  • Łączenie lokalnych społeczności z kopalniami.
  • Projekt szkolny dla uczniów (tylko dla uczniów szkół podstawowych i średnich).

Jedna Nagroda Główna w wysokości 30 000 EUR zostanie przyznana za najlepszy projekt w skali całego Konkursu.

11.3 Aby ubiegać się o nagrodę za „Projekt dla Uczniów” Uczestnicy Konkursu muszą być uczniami szkoły podstawowej lub średniej (lub ich odpowiedników). W prace nad projektem nie mogą być zaangażowani magistrowe, doktorzy ani profesorowie uniwersyteccy. Uczniowie mogą korzystać z informacji zwrotnych przekazanych przez nauczycieli i instruktorów, jednakże całość prac muszą wykonać samodzielnie. Jeżeli HeidelbergCement według własnego uznania stwierdzi, że zgłoszony projekt lub raport nie jest wynikiem pracy uczniów, projekt taki nie zostanie uwzględniony jako kandydat do nagrody.

11.4 Krajowy Koordynator Konkursu uzgodni ze zwycięzcami, w jaki sposób przekazane zostaną środki. Jeżeli Konkurs Krajowy będzie odbywać się w kraju, w którym euro nie jest oficjalną walutą, kwoty nagrody zostaną przeliczone na walutę lokalną.

11.5 Kwota nagrody zostanie przekazana w terminie 2 miesięcy od poinformowania Uczestników Konkursu o wygranej.

12 Prawa własności intelektualnej i prawa do publikacji

12.1 Zgłaszając swoją propozycję do udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu w sposób wyraźny oświadczają i gwarantują, że wszystkie elementy ich propozycji, projektu i końcowego raportu:
(i) są oryginalnymi dziełami, oraz
(ii) że nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich,  znaków towarowych, know-how, tajemnic handlowych czy patentów, a także żadnych praw do prywatności lub promocji jakiejkolwiek osoby, ani żadnych innych praw żadnej osoby trzeciej. Naruszenie jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, niewłaściwe wykorzystanie lub plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją lub utratą uprawnień do otrzymania wszelkich wygranych, wyróżnień i Nagród.
(iii) Całość praw własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej, dotyczących zgłoszeń pozostanie po stronie Uczestników Konkursu, ale fizyczne i elektroniczne nośniki przekazane HeidelbergCement staną się własnością HeidelbergCement i nie zostaną zwrócone po zakończeniu Konkursu. Dotyczy to także każdej Propozycji Projektu, Raportu Projektu oraz innych zgłoszeń, które zostaną zdyskwalifikowane z dowolnego powodu na mocy niniejszych Warunków.
 (iv) Zgłaszając propozycję, Uczestnicy Konkursu udzielają HeidelbergCement oraz podmiotom powiązanym HeidelbergCement nieograniczonego prawa i pozwolenia na publikowanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie ich Propozycji Projektów, Raportów Projektów i innych zgłoszeń (oraz wszelkich informacji zawartych w takiej propozycji) w dowolnym celu, w tym na publikowanie ich na stronie internetowej HeidelbergCement oraz podmiotów powiązanych HeidelbergCement, bez wskazywania autora oraz bez wypłaty Uczestnikom Konkursu wynagrodzenia, z zachowaniem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie Krajowym lub Międzynarodowym, przyznanej przez Jury.
 (v) Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez HeidelbergCement oraz podmioty powiązane HeidelbergCement wyników badań, zawartych w ich propozycjach oraz finalnych projektach badawczych do własnych celów HeidelbergCement, bez wskazywania autora czy wypłaty wynagrodzenia ich autorowi.

12.2 Uczestnicy Konkursu stwierdzają, że wszelkie materiały, jakie wgrają na stronie internetowej będą wolne od wirusów, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących oraz wszelkich innych podobnych programów elektronicznych, które mogą uszkodzić inny system lub naruszyć prawo prywatności.

12.3 Uczestnicy Konkursu zgadzają się na zabezpieczenie HeidelbergCement i przejęcie od HeidelbergCement odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez wgranie przez nich jakiegokolwiek programu, o którym mowa w ust. 12.2, niezależnie od tego, czy wgrają taki program celowo czy nieświadomie.

13. Postanowienia różne

13.1 HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do przeniesienia dowolnych praw i obowiązków na mocy niniejszych Warunków na rzecz dowolnego podmiotu zależnego, którego jest w całości właścicielem. HeidelbergCement może przenieść całość lub część swojej decyzyjności na mocy niniejszych Warunków na rzecz osoby fizycznej lub osób fizycznych występujących w charakterze pośrednika.

13.2 Niezależnie od miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na świecie niniejsze Warunki będą podlegać prawu Belgii, a nie kraju, w którym odbywać się będą Konkursy Krajowe.

14. Polityka prywatności i Google Analytics

Akceptując niniejsze Warunki, Uczestnicy Konkursu akceptują także wszystkie postanowienia naszej polityki prywatności, którą można znaleźć w dolnej części strony głównej witryny Quarry Life Award. Polityka Prywatności stanowi część niniejszych Warunków. Akceptując niniejsze Warunki, Uczestnicy Konkursu potwierdzają, że zgadzają się na stosowanie Polityki Prywatności HeidelbergCement w celu ochrony ich informacji.


Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie internetowe do analizy statystyk, stworzone przez Google Inc. (dalej: „Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi w komputerze użytkownika, umożliwiające analizę sposobu używania przez niego strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookies, dotyczące sposobu używania strony internetowej przez użytkownika (w tym jego adres IP) przekazywane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostają zarchiwizowane. Google potwierdza przestrzeganie zasad amerykańskiego programu Safe Harbor w zakresie otrzymywania i ochrony danych osobowych pochodzących z UE. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny sposobu używania strony internetowej przez użytkownika, gromadzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów strony internetowej oraz świadczenia innych usług związanych ze stroną internetową i korzystaniem z internetu. Jeżeli okaże się to konieczne, Google będzie także przekazywać te informacje osobom trzecim w przypadku, gdy wymóg taki narzucać będą przepisy prawa lub gdy dane te będą przetwarzać w imieniu Google osoby trzecie. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może nie zgodzić się na instalację plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, które jednak mogą ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej. Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik zgadza się na przetwarzanie zgromadzonych na jego temat danych przez Google w sposób i do celów, o których mowa powyżej.