1. Zgłoszenie 

Zgłoszenie Propozycji Projektu na stronie internetowej konkursu Quarry Life Award (https://www.quarrylifeaward.pl/) oznacza zgłoszenie udziału w konkursie Quarry Life Award organizowanym przez HeidelbergCement. Osoby zgłaszające swój udział akceptują Regulamin i zgadzają się na uczestnictwo w Konkursie zgodnie z warunkami Regulaminu określonymi poniżej.

2. Definicje

„Kategorie” oznaczają zbiory tematów, których powinny dotyczyć projekty. Kategorie projektów z Grupy „Projekty badawcze” to: Zarządzanie bioróżnorodnością, Badania nad gatunkami i ich siedliskami oraz „Poza granicami kopalń”. Do Grupy „Projekty społeczne”  zaliczają się następujące kategorie: bioróżnorodność i edukacja, powiązania lokalnych społeczności z kopalniami oraz projekty szkolne.

„Konkurs” oznacza zarówno Konkurs Krajowy jak i Konkurs Międzynarodowy w ramach Quarry Life Award.

„Uczestnik(-cy) Konkursu” oznacza(-ją) osobę lub grupę osób realizujących wspólny projekt, biorących udział w Konkursie.

„Wkład Finansowy” oznacza wkład finansowy przekazany przez HeidelbergCement w celu częściowego zrekompensowania kosztów związanych z fazą badań w ramach Konkursu. Krajowy Koordynator każdego Konkursu Krajowego będzie odpowiedzialny za przekazanie odpowiedniej kwoty Uczestnikowi Konkursu. Wysokość ww. kwoty zostanie ustalona według uznania HeidelbergCement. 

„Konkurs Międzynarodowy” oznacza konkurs, o którym mowa w ust. 8.

„Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego” oznaczają wybranych zwycięzców Konkursu Międzynarodowego (sześciu zwycięzców w poszczególnych kategoriach i jeden zwycięzca nagrody głównej).

„HeidelbergCement” oznacza HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy). 

„Jury” oznacza jury międzynarodowe lub jedno z jury krajowych, jak określono w ust. 7 niniejszego Regulaminu.

„Konkurs Krajowy” oznacza konkurs zorganizowany dla każdego kraju lub grupy krajów (jeżeli dotyczy), jak określono w ust. 6.

„Zwycięzcy Konkursu Krajowego” oznaczają wybranych Uczestników Konkursu, zdobywców pierwszego i drugiego miejsca w ramach Grupy „Projekty badawcze” oraz Grupy „Projekty społeczne” w Konkursie Krajowym.

„Projekty Uczestniczące” oznaczają sześć najlepszych projektów, które zostały wybrane przez krajowe Jury krajowe spośród nadesłanych zgłoszeń i przeszły do Fazy Badań.

„Nagroda(-y)” oznacza(-ją) nagrodę finansową przyznaną Zwycięzcom Konkursu Krajowego oraz Zwycięzcom Konkursu Międzynarodowego. 

„Propozycje Projektów” oznaczają wstępne propozycje projektów zgłoszone przez Uczestników Konkursu do Konkursu (zgodnie z ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”). 

„Raporty z Projektów” oznaczają ostateczne sprawozdania z realizacji  projektów, przekazane przez Uczestników Konkursu, których Propozycje Projektów zostaną wybrane jako Sześć Najlepszych Zgłoszeń w danym kraju (zgodnie z ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”).

„Faza Badań” oznacza okres, w którym Uczestnik Konkursu, którego projekt zostanie wybrany jako „Projekt Uczestniczący”, będzie mógł rozpocząć wdrażanie swojej Propozycji Projektu. Faza Badań rozpocznie się w styczniu 2018 r., a zakończy 20 września 2018 r.

„Grupa” oznacza grupę kategorii tematycznych. Edycja 2018 obejmuje dwie Grupy kategorii tematycznych: „Projekty badawcze” i „Projekty społeczne”.

„Regulamin” oznacza niniejsze warunki w brzmieniu określonym w niniejszym dokumencie.  

„Sześć Najlepszych Zgłoszeń” ma znaczenie określone w ust. 7.7.

„Kopalnia” lub „Kopalnie” oznacza wszystkie grunty lub tereny należące do HeidelbergCement lub dowolnego z jej podmiotów zależnych uczestniczących w Konkursie.

3. Osoby uprawnione do udziału w Konkursie

3.1 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub zespoły. 

(a) Zespoły muszą wybrać tylko jeden Konkurs Krajowy i wyznaczyć główną osobę kontaktową. Wszyscy członkowie zespołu muszą spełniać warunki niniejszego Regulaminu .

(b) Osoba indywidualna zobowiązana jest do wyboru tylko jednego Konkursu Krajowego i ma prawo do jednorazowego startu w Konkursie jako osoba indywidualna lub jako członek zespołu.

(c) Osoby indywidualne i zespoły nie mogą brać udziału w dwóch Konkursach. 

3.2 Współpraca z zewnętrznymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi jest dozwolona, jednakże fakt podjęcia takiej współpracy należy ujawnić w momencie zgłoszenia udziału w Konkursie.

3.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy HeidelbergCement ani pracownicy spółek powiązanych z HeidelbergCement. 

4. Propozycje Projektów i Raporty z Projektów

4.1 Propozycje Projektów muszą: (i) nadawać się do realizacji w terminie od stycznia 2018 r. do września 2018 r., (ii) zostać zgłoszone do oceny Jury krajowego do 20 listopada 2017 r., oraz (iii) spełniać warunki określone w ust. „Jak wziąć udział w Konkursie”.

4.2 Jeżeli osoba(-y) indywidualna(-e) lub zespoły pracuje(-ą) już nad projektem dotyczącym bioróżnorodności, który został zlecony lub rozpoczęty przed startem Konkursu, nie może(-gą) przystąpić do Konkursu z wcześniej istniejącym projektem. Jeśli jednak ten sam projekt będzie następnie rozszerzany lub rozwijany w roku 2018 poprzez dodanie nowego aspektu z zakresu bioróżnorodności, wówczas taki nowy aspekt może zostać zgłoszony do Konkursu, według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

4.3 Jury krajowe dokonają weryfikacji wszystkich zgłoszonych Propozycji Projektów i Raportów z Projektów, a każde zgłoszenie, które nie będzie spełniać warunków niniejszego Regulaminu, może być zdyskwalifikowane według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

5. Jak wziąć udział w Konkursie

5.1 Instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” pokrywają się z zasadami udziału w konkursie Quarry Life Award, dostępnymi tutaj

5.2 Chociaż HeidelbergCement dołoży wszelkich starań, aby instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” pozostały niezmienne przez okres trwania Konkursu, może okazać się, że konieczne będzie wprowadzenie zmian, dostosowanie lub usunięcie istniejących lub wprowadzenie nowych zasad. W związku z tym HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do instrukcji „Jak wziąć udział w Konkursie” odpowiednio do aktualnych wymagań. Uczestnicy Konkursu powinni sprawdzić instrukcje „Jak wziąć udział w Konkursie” przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie, aby upewnić się, że spełniają zawarte tam warunki.

6. Konkursy Krajowe

6.1 Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko w 1 (jednym) Konkursie Krajowym.

6.2 Każda uczestnicząca Kopalnia zostanie ogłoszona jako biorąca udział w określonym Konkursie Krajowym, a każda Propozycja Projektu będzie dotyczyć Kopalni w ramach tylko 1 (jednego) Konkursu Krajowego. 

6.3 Konkurs Krajowy, do którego Uczestnik(-cy) Konkursu zgłasza(-ją) Propozycję Projektu jest z góry przyporządkowany do Kopalni, której dotyczy Propozycja Projektu. Miejsce zamieszkania i narodowość Uczestnika Konkursu nie ma wpływu na to, w którym Konkursie Krajowym bierze on udział.

6.4 Zwycięzcy Konkursu Krajowego zostaną wyłonieni przez Jury krajowe w danym kraju.

6.5 Jeden Konkurs Krajowy może obejmować kilka krajów. Do celów przyznawania Nagród HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do łączenia kilku Kopalń w różnych krajach w ramach 1 (jednego) Konkursu Krajowego. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom całego Konkursu Krajowego, a nie zwycięzcom z poszczególnych krajów w ramach takiego Konkursu Krajowego. 

7. Jury

7.1 Każde Jury krajowe wyłoni zwycięzców odpowiedniego Konkursu Krajowego.

7.2 Podejmując decyzję, Jury będzie brać pod uwagę Grupę, Kategorie oraz „Ocenę”, o której mowa w instrukcji „Jak wziąć udział w Konkursie”, jednakże Jury może odejść od ww. kryteriów i zastosować inne kryteria, które uzna za istotne.

7.3 Jury krajowe i międzynarodowe będzie wybierane, nadzorowane, a jeżeli to konieczne – zmieniane przez HeidelbergCement według własnego uznania HeidelbergCement.

7.4 Dla każdego Konkursu Krajowego wybrane zostanie Jury krajowe. Członkowie Jury krajowego mogą być ekspertami w dziedzinie bioróżnorodności, posiadającymi specjalistyczną wiedzę na temat zagadnień związanych z siedliskami i gatunkami występującymi w danym rejonie, menadżerami HeidelbergCement oceniającymi zgłoszenia z perspektywy biznesowej oraz innymi osobami, o których powołaniu zdecyduje HeidelbergCement. Członkowie Jury krajowego będą posługiwać się zarówno językiem lokalnym jak i językiem angielskim.  

7.5 W przypadku Konkursu Międzynarodowego powołane zostanie Jury międzynarodowe, które wyłoni Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego.

7.6 Każde Jury będzie mieć prawo do wyboru metod i procedur, jakie zastosuje w trakcie podejmowania decyzji. Jury będzie według własnego uznania podejmować decyzje, jakie uzna za stosowne. Każde Jury otrzyma wytyczne i instrukcje, ale nie będzie mieć obowiązku kierowania się nimi.

7.7 W grudniu 2017 r. każde Jury krajowe wybierze sześć najlepszych Propozycji Projektów, które zostaną zakwalifikowane do Fazy Badań (dalej: „Sześć Najlepszych Zgłoszeń”). Autorzy sześciu Najlepszych Zgłoszeń będą mieć prawo do otrzymania Wkładu Finansowego na pokrycie kosztów projektu. Wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zostaną wyłonione w tym samym miesiącu.

7.8 Jesienią 2018 r. każde Jury przyzna w ramach każdej Grupy ( Projekty naukowe i Projekty społeczne) pierwszą i drugą Nagrodę osobom lub zespołom, które według Jury zrealizowały w Konkursie Krajowym najlepsze projekty. Na tym etapie pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia zakwalifikowane do prac badawczych na mocy ust. 7.7.

8. Konkurs Międzynarodowy 

8.1 Aby wziąć udział w Konkursie Międzynarodowym, autorzy Sześciu Najlepszych Zgłoszeń Konkursu Krajowego muszą złożyć swoje Propozycje Projektów w języku angielskim (jeżeli wcześniej Propozycje Projektów nie były zgłoszone w języku angielskim). 

8.2 Jury międzynarodowe przeanalizuje wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zakwalifikowanych do fazy prac badawczych w ramach każdego Konkursu Krajowego. Jury międzynarodowe wybierze Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego 2018 do końca grudnia 2018 r. 

9. Komunikacja

Bezpośredni kontakt nastąpi wyłącznie z autorami Sześciu Najlepszych Zgłoszeń z każdego kraju. Tylko Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego i Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają bezpośrednie zawiadomienia. HeidelbergCement dołoży starań, aby skontaktować się ze wszystkimi uczestnikami w celu poinformowania, czy ich propozycja została przyjęta czy nie.

10. Prawa własności intelektualnej i prawa do publikacji 

10.1 Zgłaszając swoją propozycję do udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu w sposób wyraźny oświadczają i gwarantują, że wszystkie elementy ich propozycji, projektu i końcowego raportu:

(i) są oryginalnymi dziełami, oraz 

(ii) że nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, know-how, tajemnic handlowych czy patentów, a także żadnych praw do prywatności lub promocji jakiejkolwiek osoby, ani żadnych innych praw żadnej osoby trzeciej. Naruszenie jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, niewłaściwe wykorzystanie lub plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu będzie skutkować natychmiastową dyskwalifikacją lub utratą uprawnień do otrzymania wszelkich wygranych, wyróżnień i Nagród.

(iii) Całość praw własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej, dotyczących zgłoszeń pozostanie po stronie Uczestników Konkursu, ale fizyczne i elektroniczne nośniki przekazane HeidelbergCement staną się własnością HeidelbergCement i nie zostaną zwrócone po zakończeniu Konkursu. Dotyczy to także każdej Propozycji Projektu, Raportu Projektu oraz innych zgłoszeń, które zostaną zdyskwalifikowane z dowolnego powodu na mocy niniejszych Warunków.

(iv) Zgłaszając propozycję, Uczestnicy Konkursu udzielają HeidelbergCement oraz podmiotom powiązanym HeidelbergCement nieograniczonego prawa i pozwolenia na publikowanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i publiczne przedstawianie ich Propozycji Projektów, Raportów Projektów i innych zgłoszeń (oraz wszelkich informacji zawartych w takiej propozycji) w dowolnym celu, w tym na publikowanie ich na stronie internetowej HeidelbergCement oraz podmiotów powiązanych HeidelbergCement, bez wskazywania autora oraz bez wypłaty Uczestnikom Konkursu wynagrodzenia, z zachowaniem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie Krajowym lub Międzynarodowym, przyznanej przez Jury.

(v) Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez HeidelbergCement oraz podmioty powiązane z HeidelbergCement wyników badań, zawartych w ich propozycjach oraz finalnych projektach badawczych do własnych celów HeidelbergCement, bez wskazywania autora czy wypłaty wynagrodzenia ich autorowi.

(vi) Jeżeli dane i dokumenty przesłane i / lub wniosek zgłoszeniowy  zawierają dane osobowe innych osób, Uczestnicy muszą upewnić się, że wszyscy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez nas. Obejmuje to przechowywanie na naszych serwerach, udostępnianie koordynatorom międzynarodowym i krajowym, a także członkom jury krajowego i międzynarodowego, ale także opinii publicznej oraz przechowywanie i publiczne udostępnianie naszego archiwum na stronie internetowej. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że możemy być zobowiązani do usunięcia danych lub informacji, jeśli którekolwiek z nich zażąda tego od nas. Dane osobowe obejmują zdjęcia, na których można rozpoznać osoby.

10.2 Uczestnicy Konkursu stwierdzają, że wszelkie materiały, jakie wgrają na stronie internetowej będą wolne od wirusów, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących oraz wszelkich innych podobnych programów elektronicznych, które mogą uszkodzić inny system lub naruszyć prawo prywatności.

10.3 Uczestnicy Konkursu zgadzają się na zabezpieczenie HeidelbergCement i przejęcie od HeidelbergCement odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód spowodowanych przez wgranie przez nich jakiegokolwiek programu, o którym mowa w ust. 12.2, niezależnie od tego, czy wgrają taki program celowo czy nieświadomie.

11. Dyskwalifikacja

11.1 Bez ograniczania ogólności któregokolwiek z pozostałych ustępów niniejszego Regulaminu, ustępy 5.3, 6.2 i 6.3 stanowią podstawę ewentualnej dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu z Konkursu. 

11.2 Przed rozpoczęciem prac w Kopalni Uczestnicy Konkursu otrzymają odpowiedni instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny danego miejsca, przeprowadzony przez osoby zarządzające danym miejscem. Wszyscy Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przestrzeganie szczególnego regulaminu firmy w zakresie bezpieczeństwa i higieny w danym miejscu, a także wymagań przedstawionych w czasie ww. spotkania. Uczestnik Konkursu naruszający regulamin w zakresie bezpieczeństwa i higieny zostanie niezwłocznie zdyskwalifikowany.

11.3 Uczestnicy Konkursu, którzy wykorzystają Wkład Finansowy przeznaczony na pokrycie kosztów projektu na kwestie niezwiązane bezpośrednio z Konkursem, zostaną – według uznania HeidelbergCement – zdyskwalifikowani i zobowiązani do zwrotu – według uznania HeidelbergCement – całości lub części środków.

11.4 Uczestnik Konkursu, który zostanie zdyskwalifikowany, nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody. 

11.5 Jeżeli w okresie 1 (jednego) roku od przyznania Nagród okaże się, że w czasie trwania Konkursu zaistniały przesłanki do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu, taki Uczestnik Konkursu może zostać zdyskwalifikowany wstecznie, według wyłącznego uznania HeidelbergCement. Dyskwalifikacja może wiązać się z pozbawieniem takiego Uczestnika Konkursu wszelkich Nagród lub innych wyróżnień, a także z obowiązkiem zwrotu wszystkich Nagród czy Wkładów Finansowych. HeidelbergCement będzie wykonywać przedmiotowe prawo według własnego uznania. 

12. Nagrody

12.1 Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają następujące Nagrody pieniężne: 

W ramach Grupy „projekty badawcze”:

  • 1. miejsce: 5 000 EUR 
  • 2. miejsce: 2 500 EUR

W ramach Grupy „Projekty społeczne”:

  • 1. miejsce: 5 000 EUR
  • 2. miejsce: 2 500 EUR

12.2  Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego mogą liczyć na kolejne nagrody pieniężne, niezależnie od wcześniejszych nagród, które mogli już zdobyć w Konkursach Krajowych. Nagrody w wysokości 10 000 EUR zostaną przyznane w każdej z następujących kategorii: 

  • Zarządzanie bioróżnorodnością.
  • Badania nad gatunkami i ich siedliskami.
  • Ponad granicami kopalń.
  • Bioróżnorodność i edukacja.
  • Powiązania lokalnych społeczności z kopalniami.
  • Projekty szkolne/uczniowskie (tylko dla uczniów szkół podstawowych i średnich).

Za najlepszy projekt w skali całego Konkursu zostanie przyznana Jedna Nagroda Główna w wysokości 30 000 EUR. 

12.3 Aby ubiegać się o nagrodę za „Projekt szkolny/uczniowski ” Uczestnicy Konkursu muszą być uczniami szkoły podstawowej lub średniej (lub ich odpowiedników). W prace nad projektem nie mogą być zaangażowani magistrowe, doktorzy ani profesorowie uniwersyteccy. Uczniowie mogą korzystać z informacji zwrotnych przekazanych przez nauczycieli i instruktorów, jednakże całość prac muszą wykonać samodzielnie. Jeżeli HeidelbergCement według własnego uznania stwierdzi, że zgłoszony projekt lub raport nie jest wynikiem pracy uczniów, projekt taki nie zostanie uwzględniony jako kandydat do nagrody.

12.4 Krajowy Koordynator Konkursu uzgodni ze zwycięzcami, w jaki sposób przekazane zostaną środki. Jeżeli Konkurs Krajowy będzie odbywać się w kraju, w którym euro nie jest oficjalną walutą, kwoty nagrody zostaną przeliczone na walutę lokalną.

12.5 Kwota nagrody zostanie przekazana w terminie 2 miesięcy od poinformowania Uczestników Konkursu o wygranej.

13. Postanowienia różne

13.1 HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na dowolną spółkę zależną w całości. HeidelbergCement może przekazać niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia dyskrecjonalne zgodnie z niniejszym Regulaminem na rzecz osoby fizycznej lub osób fizycznych występujących w charakterze pośrednika.

 13.2 Niezależnie od miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na świecie niniejszy Regulamin  podlega przepisom prawa Niemiec (z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)), a nie kraju konkursu krajowego.  Obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumenta zgodnie z prawem państwa, w którym klient ma zwykłe miejsce pobytu, pozostają nienaruszone. Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej części znajdują się poza jego działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

14. Polityka prywatności i Google Analytics

Nasza polityka prywatności https://www.quarrylifeaward.pl/prywatnosc stanowi część tego Regulaminu.