Na pierwszy rzut oka wydobycie surowców na dużą skalę może wydawać się zagrożeniem dla środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Jednak kopalnie i żwirownie stanowią ważne siedliska dla roślin i zwierząt, które coraz częściej przemieszczają się z dala od innych zagospodarowywanych terenów. Wiele badań naukowych pokazało, że kopalnie, żwirownie oraz kamieniołomy mogą stanowić cenne schronienie dla natury oraz stanowić niezakłócone siedliska dla rzadkich oraz objętych ochroną gatunków.

Zanim dany obszar zostanie przygotowany pod powstanie kopalni, HeidelbergCement przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. Ważną częścią tej oceny jest dialog podejmowany z różnymi zainteresowanymi stronami, np. organami ds. ochrony środowiska, organizacjami ochrony przyrody oraz lokalnymi społecznościami.

Podczas okresu wydobycia HeidelbergCement zachęca do promocji wszystkich form bioróżnorodności. Poprzez odpowiednie środki zarządzania bioróżnorodnością (np. planom zarządzania bioróżnorodnością), odpowiednio zaplanowanymi działaniami wydobywczymi tworzącymi dynamiczny krajobraz i biorącymi pod uwagę sezon rozrodczy, a także poprzez odpowiednie szkolenie pracowników kopalni. W ten sposób HeidelbergCement pokazuje, że współczesne działania wydobywcze idą w parze z promocją bioróżnorodności.

HeidelbergCement to pierwsza firma na rynku materiałów budowlanych, która wprowadziła instrukcje dotyczące promocji bioróżnorodności w kopalniach poprzez standardy dotyczące odzyskiwania i renaturyzacji środowiska. Wszystkie formy zagospodarowania poużytkowego omawiane ze stronami zainteresowanymi, takie jak tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, obszarów rolniczych, lasów oraz lokalnych parków rekreacyjnych mają na celu zachowanie, a nawet zwiększenie lokalnej bioróżnorodności. Wskazówki dotyczące bioróżnorodności opracowane przez HeidelbergCement są obowiązkowe przy naszych działaniach wydobywczych w Europie. Wersja przystosowana do warunków w Azji stanowi wytyczne dla naszych działań w tym rejonie.