Według badań BirdLife International z 2013 r. przeprowadzonych w 425 obiektach wydobywczych HeidelbergCement w 20 krajach w Europie i Azji Środkowej, ponad 153 obiekty zostały oznaczone jako znajdujące się w promilu 1 km od obszaru Natura 2000, Important Bird Areas (IBA), a także obszarów chronionych prawem międzynarodowym lub krajowym.

W skali światowej 28% czynnych kopalni wapienia oraz 22% kopalni kruszywa zarządzanych przez HeidelbergCement jest zlokalizowanych na obszarze lub w sąsiedztwie obszaru o wysokiej wartości bioróżnorodności.

Aby zintegrować specyfikę bioróżnorodności z zarządzaniem kopalnią, w 2009 r. firma HeidelbergCement opracowała ideę planów zarządzania bioróżnorodnością. Ponadto Grupa stworzyła własny system wskaźników, aby pomóc kierownikom kopalń określić i kontrolować bioróżnorodność przed, w czasie oraz po okresie wydobywczym.