Jako członek „Inicjatywy Przemysłu Cementowego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” (Cement Sustainablity Initiative - CSI) organizowanej przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) firma HeidelbergCement wdrożyła w ramach swoich celów dotyczących bioróżnorodności (Sustainability Ambitions 2020) dwa niżej wymienione wskaźniki KPI:

  • KPI 1: Procentowy udział czynnych kopalń posiadających plany rekultywacji
  • KPI 2: Procentowy udziałkopalń charakteryzujących się wysoką wartością bioróżnorodności (zdefiniowaną zgodnie z wytycznymi raportowania GRI EN11), w których aktywnie wdrażane są plany zarządzania bioróżnorodnością*

*Aby to wyliczyć zbieramy również dane o ilości czynnych kopalni, w których znajdują się lub z którymi sąsiadują obszary o dużej różnorodności biologicznej określone zgodnie z wytycznymi GRI I.

Oprócz powyższych wskaźników grupa HeidelbergCement opracowała w 2010 roku zestaw dodatkowych, ukierunkowanych na ochronę siedlisk i gatunków działań, które mogą być wykorzystane przez lokalne firmy do monitorowania bioróżnorodności na ternach swoich kopalni oraz do oceny skuteczności swych działań rekultywacyjnych.

Wskaźniki dotyczące siedlisk

Tytuł Opis
Siedliska Liczba siedlisk na obiekt/obszar wydobywczy (ha)
Po użytku Obszar obiektu wydobywczego z poużytkowym obszarem ochronnym (ha)/obszar obiektu wydobywczego (ha) z poużytkowym krajobrazem uprawnym (ha)/obszar obiektu wydobywczego (ha)
Biotopy wędrujące Obszar biotopów wędrujących w obrębie obiektu wydobywczego (ha)/obszar obiektu wydobywczego (ha)

Wskaźniki dotyczące gatunków

Tytuł Opis
Liczba gatunków roślin A Liczba gatunków roślin w obrębie obiektu wydobywczego/obszar obiektu wydobywczego (ha)
Liczba gatunków roślin B Liczba gatunków roślin w obrębie obiektu wydobywczego/liczba gatunków roślin w okolicy
Liczba gatunków zwierząt A Liczba wybranych grup zwierząt w obrębie obiektu wydobywczego/obszar obiektu wydobywczego (ha)
Liczba gatunków zwierząt B Liczba wybranych grup zwierząt w obrębie obiektu wydobywczego/liczba wybranych grup zwierząt w okolicy
Gatunki zagrożone A Liczba gatunków w danej taksocenozie na podstawie spisu gatunków/całkowita liczba gatunków w danej taksocenozie na podstawie spisu gatunków
Gatunki zagrożone B Liczba gatunków zagrożonych w obrębie obiektu wydobywczego/liczba gatunków zagrożonych w okolicy
Gatunki zawarte w planach działania dla poszczególnych gatunków Występowanie i/lub liczba jednostek gatunku zawartego w planach działania dla poszczególnych gatunków