1. Zgłoszenia 

Otwierając konto użytkownika na stronie Konkursu Quarry Life Award (https://www.quarrylifeaward.com), akceptujesz Regulamin i wyrażasz zgodę na udział w Konkursie zgodnie z Warunkami określonymi poniżej.

2. Definicje

„Kategorie” oznaczają zbiory tematów, których powinny dotyczyć projekty. Kategorie projektów z grupy/strumienia badawczego: to zarządzanie bioróżnorodnością, badania siedlisk i gatunków oraz  „poza granicami kopalń”. W przypadku grupy /strumienia społecznego wyróżniamy następujące kategorie projektów: bioróżnorodność i edukacja, relacje/powiązania kopalni ze społecznością lokalną oraz rozwiązania oparte na przyrodzie.

„Konkurs” oznacza zarówno Konkurs Krajowy, jak i Konkurs Międzynarodowy Quarry Life Awards.

„Uczestnik (-cy)” oznacza (-ją) osobę lub grupę osób zaangażowanych w jedną propozycję projektu, biorących udział w Konkursie.

„Wkład Finansowy” oznacza wkład finansowy przekazany przez HeidelbergCement w celu częściowego zrekompensowania kosztów związanych z fazą badań w ramach Konkursu. Krajowy Koordynator każdego Konkursu Krajowego będzie odpowiedzialny za przekazanie odpowiedniej kwoty Uczestnikowi Konkursu. Wysokość w/w kwoty zostanie ustalona według uznania HeidelbergCement.

„Konkurs międzynarodowy” oznacza konkurs opisany w ust. 8.

„Zwycięzcy międzynarodowi” oznaczają uczestników Konkursu, którzy zwyciężyli w rywalizacji/Konkursie Międzynarodowym (sześciu laureatów w poszczególnych kategoriach i jeden zdobywca nagrody głównej, jak opisano w ust. 13.2).

„HeidelbergCement” oznacza HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy).

„Jak wziąć udział w konkursie” odnosi się do instrukcji dotyczących Konkursu Quarry Life Awards, które są dostępne tutaj.

„Jury” oznacza międzynarodowe jury lub jedno z krajowych jury, jak określono w ust. 7 niniejszych Warunków ogónych.

„Konkurs krajowy” oznacza rywalizację na poziomie każdego kraju lub grupy krajów (jeśli dotyczy), jak określono w ust. 6.

„Zwycięzcy Krajowi” to zdobywcy pierwszego miejsca w grupie  projektów naukowo-badawczych oraz w grupie projektów społecznych.

„Projekty uczestniczące” to sześć najlepszych projektów zgłoszonych na poziomie każdego kraju, które zostały zakwalifikowane przez krajowe Jury do kolejnego etapu -  fazy badań.

„Nagroda (y)” oznacza (e) nagrodę pieniężną przyznawaną Zwycięzcom Krajowym i Zwycięzcom Międzynarodowym.

„Propozycje projektów” oznaczają wstępne propozycje projektów złożone przez Uczestników w Konkursie (zgodnie z zapisami w zakładce „Jak wziąć udział w Konkursie”).

„Raporty z projektów” oznaczają końcowe raporty z projektów złożone przez Uczestników, których Propozycje Projektów zostały wybrane jako Sześć Najlepszych Zgłoszeń w ich kraju (zgodnie z opisem w sekcji „Jak wziąć udział”).

„Faza badawcza” to okres, w którym Uczestnik, który został zakwalifikowany do pierwszej szóstki najlepszych projektów zgłoszonych w swoim kraju, może rozpocząć realizację swojego pomysłu opisanego w Propozycji Projektu. Faza badawcza będzie trwała od stycznia 2022 roku do 20 września 2022 roku.

„Strumień” to grupa kategorii tematów projektów. W edycji 2021 zostały zdefiniowane dwa strumienie/grupy kategorii: strumień badawczy i strumień społeczny (zgodnie z opisem w sekcji Jak wziąć udział).

„Warunki” oznaczają niniejsze warunki ogólne określone w tym dokumencie.

„Sześć najlepszych zgłoszeń” ma znaczenie określone w ust. 7.7.

„Kopalnia”  lub „Kopalnie” oznaczają wszelkie grunty lub tereny należące do HeidelbergCement lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych uczestniczących w Konkursie.

3. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest HeidelbergCement. Jednakże na poziomie Konkursu  Krajowego HeidelbergCement może powierzyć organizację konkursu oraz wybór członków jury swoim krajowym spółkom zależnym. Spółki zależne są związane niniejszym Regulaminem oraz przestrzegają warunków udziału w konkursie określonymi w dokumencie „Jak wziąć udział w konkursie ”. Uczestnicy zawsze mogą kierować skargi dotyczące Konkursu do HeidelbergCement;

HeidelbergCement AG

Berliner Strasse 6

69120 Heidelberg

Niemcy

Telefon: +49 6221 481-0

Faks: +49 6221 481-13217

quarrylifeaward@heidelbergcement.com

4. Osoby uprawnione do udziału w konkursie

4.1 Uczestnikami mogą być osoby indywidualne lub zespoły.

(a) Zespoły zobowiązane są do wyboru tylko jednego Konkursu Krajowego i wyznaczenia głównej osoby do kontaktu. Wszyscy członkowie zespołu muszą być uprawnieni do udziału w Konkursie, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

(b). Osoba indywidualna zobowiązana jest do wyboru tylko jednego Konkursu Krajowego i ma prawo do jednorazowego startu w Konkursie jako osoba indywidualna lub jako członek zespołu.

(c) Poszczególne osoby i członkowie zespołu muszą mieć co najmniej 16 lat.

(d) Zawodnicy i zespoły nie mogą brać udziału w dwóch konkursach.

4.2 Współpraca ze stronami trzecimi np. fundacjami i organizacjami pozarządowymi jest dozwolona, ​​jednakże współpraca ta musi zostać zgłoszona w momencie składania projektu.

4.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy HeidelbergCement i pracownicy spółek zależnych HeidelbergCement.

4.4 Aby wziąć udział w Konkursie, osoba indywidualna lub osoba kontaktowa zespołu musi otworzyć konto na stronie internetowej Quarry Life Award. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności.

 5. Propozycje projektów i raporty z projektów

5.1 Propozycje projektów muszą być (i) możliwe do zrealizowania w okresie od stycznia 2022 roku do września 2022 roku, (ii) przesłane do krajowego Jury do 18 listopada 2021 roku oraz (iii) zgodne z instrukcjami dotyczącymi uczestnictwa („Jak wziąć udział w Konkursie”) .

5.2 Jeśli osoba (y) lub zespoły pracują nad projektem dotyczącym bioróżnorodności, który był już wcześniej zrealizowany lub został zainicjowany przed rozpoczęciem Konkursu, takiego projektu nie można zgłosić do Konkursu. Jeśli jednak ten sam projekt zostanie poszerzony,   rozwinięty w 2021/2022 r., tak aby uwzględnić nowy aspekt bioróżnorodności, wówczas ten nowy aspekt może zostać dopuszczony do Konkursu, według wyłącznego uznania HeidelbergCement.

5.3 Jury krajowe przeanalizują wszystkie złożone propozycje projektów i raporty z projektów, ale każde zgłoszenie, które nie jest zgodne z niniejszymi Warunkami ogólnymi i instrukcjami, może zostać zdyskwalifikowane według uznania HeidelbergCement.

6. Konkursy krajowe

6.1 Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko w jednym (1) Konkursie krajowym.

6.2 Każdy kopalnia biorąca udział w konkursie zostanie przypisana do określonego Konkursu krajowego, a każda propozycja projektu musi odnosić się do Kopalni w ramach tylko jednego  (1) Konkursu krajowego.

6.3 Konkurs krajowy, do którego Uczestnik (- cy) składa (- ją) Propozycję projektu, jest z góry przyporządkowany do Kopalni, której dotyczy Propozycja Projektu. Jednakże uczestnicy mogą składać propozycje projektów dla kopalń zlokalizowanych tylko w ich kraju zamieszkania (wyjątki możliwe są w przypadku gdy projekt ma charakter międzynarodowy i / lub po zatwierdzeniu przez koordynatora krajowego). Narodowość Uczestnika nie ma wpływu na to, w którym Konkursie Krajowym bierze on udział.

6.4 Zwycięzcy krajowi zostaną wyłonieni przez Jury krajowe w danym kraju.

6.5  Jeden Konkurs Krajowy może obejmować kilka krajów. Do celów przyznawania Nagród HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do łączenia kilku Kopalni w różnych krajach w ramach 1 (jednego) Konkursu Krajowego. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom całego Konkursu Krajowego, a nie zwycięzcom z poszczególnych krajów w ramach takiego Konkursu Krajowego.

7. Jury

7.1 Zadaniem każdego Jury krajowego będzie wyłonienie zwycięzców w każdym Konkursie Krajowym.

7.2 Podczas obrad Jury będzie odnosić się do Strumienia, Kategorii i „Oceny” zgodnie z opisem w Jak wziąć udział.

7.3 Jury krajowe i międzynarodowe będą powoływane, nadzorowane i w razie potrzeby zmieniane przez HeidelbergCement lub odpowiednią krajową spółkę zależną według własnego uznania.

7.4 W każdym Konkursie Krajowym zostanie powołane Krajowe Jury . W skład Krajowego Jury mogą wchodzić eksperci ds. bioróżnorodności posiadający specjalistyczną wiedzę na temat regionalnych siedlisk i zagadnień związanych z gatunkami, menadżerowie HeidelbergCement lub menadżerowie odpowiednich krajowych oddziałów z perspektywy biznesowej oraz inne osoby, o powołaniu których decyduje HeidelbergCement lub odpowiednia krajowa spółka zależna. Członkowie krajowego Jury będą władali zarówno językiem lokalnym, jak i językiem angielskim.

7.5 W przypadku Konkursu Międzynarodowego zostanie powołane Jury międzynarodowe, które wybierze Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego.

7.6 Każde Jury ma swobodę wyboru metod i praktyk, które chce stosować w swoich obradach. W ramach kryteriów wyboru projektów określonych w zakładce „Jak wziąć udział w Konkursie”, Jury ma swobodę podejmowania decyzji w sposób, który uzna za stosowny.

7.7 W grudniu 2021 r. każde Krajowe Jury wybierze sześć najlepszych Propozycji Projektów, które zostaną zakwalifikowane do Fazy Badań  (dalej: „Sześć Najlepszych Zgłoszeń”). Autorzy Sześciu Najlepszych Zgłoszeń będą mieć prawo do otrzymania Wkładu Finansowego na pokrycie kosztów projektu. Wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zostaną przekazane do publicznej wiadomości w tym samym miesiącu.

7.8 Jesienią 2022 r. każde z krajowych Jury przyzna w ramach każdej Grupy/ Strumienia Pierwszą Nagrodę uczestnikom, którzy według Jury zgłosili do Konkursu Krajowego najlepsze projekty. Na tym etapie będą brane pod uwagę wyłącznie zgłoszenia zakwalifikowane do Fazy Badań na mocy ust. 7.7.

8. Konkurs Międzynarodowy

8.1 Aby wziąć udział w Konkursie Międzynarodowym, autorzy Sześciu Najlepszych Zgłoszeń każdego Konkursu Krajowego muszą złożyć swoje Propozycje Projektów w języku angielskim (jeżeli wcześniej Propozycje Projektów nie były w języku angielskim). Nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w Konkursie Międzynarodowym, bowiem każde zgłoszenie zostanie przypisane do Konkursu Krajowego, jak określono w punktach 6.2 i 6.3.

8.2 Jury Międzynarodowe przeanalizuje wszystkie z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zakwalifikowanych do Fazy Badań w ramach każdego Konkursu Krajowego zgodnie z punktem 7.7. Jury międzynarodowe wybierze Zwycięzców Konkursu Międzynarodowego 5.edycji przez końcem grudnia 2022.   

9. Komunikacja

Bezpośredni kontakt nastąpi wyłącznie z autorami Sześciu Najlepszych Zgłoszeń z każdego kraju. Tylko Zwycięzcy Konkursu Międzynarodowego i Zwycięzcy Konkursu Krajowego otrzymają bezpośrednie zawiadomienia. HeidelbergCement  lub właściwa krajowa spółka zależna dołożą starań, aby skontaktować się ze wszystkimi uczestnikami w celu poinformowania czy ich propozycja odniosła sukces czy nie.

10. Publikacja Sześciu Najlepszych Zgłoszeń oraz Zwycięzców Krajowych i Międzynarodowych Konkursów; Ochrona danych osobowych osób trzecich

10.1 Uczestnicy powinni mieć świadomość, że wszystkie dane udostępnione na koncie  użytkownika podczas Konkursu oraz w raportach z projektów z Sześciu Najlepszych Zgłoszeń zostaną publicznie udostępnione na stronie internetowej Quarry Life Award. Te dane i Raporty z Projektów nie muszą zawierać danych osobowych Uczestników lub osób trzecich. Jeśli jednak dane osobowe są uwzględnione, HeidelbergCement i jego spółki zależne mają uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych osobowych, ponieważ dzięki Quarry Life Award, HeidelbergCement i jego spółki zależne pokazują publicznie swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dlatego też muszą przedstawić na stronie internetowej Quarry Life Award informacje o obecnych i przeszłych konkursach. Z tego samego powodu HeidelbergCement i jej spółki zależne mają uzasadniony interes w publikowaniu nazwisk i zdjęć zwycięzców krajowych i międzynarodowych, w tym przekazywaniu tych danych osobowych do prasy krajowej i międzynarodowej.

10.2 Jeżeli przesłane dane i dokumenty i / lub Propozycja Projektu i / lub Raport z Projektu zawierają dane osobowe innych osób, Uczestnicy oświadczają i wyraźnie zapewniają, że wszyscy z nich wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez HeidelbergCement i jej spółki zależne. Obejmuje to przechowywanie na serwerach HeidelbergCement, udostępnianie koordynatorom międzynarodowym i krajowym, a także członkom jury krajowego i międzynarodowego, ale także opinii publicznej, a także przechowywanie i udostępnianie w archiwum strony internetowej Quarry Life Award. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że HeidelbergCement i jego spółki zależne mogą być zobowiązane do usunięcia danych lub informacji, jeśli jakakolwiek osoba zażąda tego od HeidelbergCement i / lub jej spółek zależnych. Dane osobowe obejmują zdjęcia, na których można rozpoznać osoby.

10.3 Nasza Polityka prywatności https://www.quarrylifeaward.co.uk/privacy stanowi część niniejszych Warunków ogólnych.

11. Własność intelektualna, prawa do publikacji

11.1 Przesyłając propozycję udziału w Konkursie, Uczestnicy oświadczają i wyraźnie zapewniają, że wszystkie elementy ich Propozycji Projektu, projektu i Raportu z Projektu;

(i) są oryginalnymi dziełami i

(ii) że nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, know-how, tajemnic handlowych lub patentów, ani żadnych praw do prywatności lub wizerunku jakiejkolwiek osoby ani żadnych innych praw osób trzecich. Każde naruszenie praw własności intelektualnej, niewłaściwe użycie lub plagiat pracy innej osoby w jakiejkolwiek formie lub stanie spowoduje natychmiastową dyskwalifikację i utratę prawa do otrzymania jakichkolwiek nagród, uznania i bycia laureatem.

(iii) Cała własność intelektualna i prawa własności przemysłowej do wszelkich prac pozostaną przy Uczestnikach, ale elementy fizyczne i elektroniczne przesłane do HeidelbergCement staną się własnością HeidelbergCement i nie zostaną zwrócone po Konkursie. Obejmuje to wszelkie Propozycje Projektów, Raporty Projektów lub inne zgłoszenia, które są zdyskwalifikowane z dowolnego powodu na mocy niniejszych Warunków.

(iv) Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnicy udzielają HeidelbergCement i jej spółkom zależnym nieograniczonego prawa i pozwolenia na publikowanie, używanie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i publiczne pokazywanie ich Propozycji Projektów, Raportów z Projektów i innych zgłoszeń (oraz wszystkich informacji zawartych w takich propozycjach) ) w jakimkolwiek celu, w tym na stronie internetowej HeidelbergCement
i jej spółek zależnych, bez żadnej rekompensaty dla Uczestnika poza możliwością, że Jury może przyznać Uczestnikowi nagrodę krajową lub międzynarodową.

(v) Wszyscy Uczestnicy zgadzają się, że HeidelbergCement i jego spółki zależne mogą wykorzystywać wyniki badań zawartych w ich propozycjach i końcowych projektach badawczych do własnych wdrożeń HeidelbergCement i jego spółek zależnych, bez przypisywania lub rekompensaty.

11.2 Uczestnicy zgadzają się, że:

(i) wszystkie materiały, które przesyłają na stronę internetową, będą wolne od wirusów, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegowskiego lub innego podobnego programu elektronicznego, który może wyrządzić szkodę systemowi innej osoby lub naruszyć prawa dotyczące prywatności;

(ii) nie będą publikować, umieszczać postów, przesyłać, rozprowadzać ani rozpowszechniać na stronie internetowej Quarry Life Award jakichkolwiek niewłaściwych, wulgarnych, obraźliwych, zniesławiających, naruszających, niewłaściwych, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji

(iii) nie będą przesyłać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej lub prawem do prywatności, chyba że posiadają lub kontrolują takie prawa lub otrzymali wszystkie niezbędne zgody;

(iv) nie będą pobierać do dystrybucji w jakikolwiek sposób żadnego pliku opublikowanego przez innego Uczestnika, o którym wiedzą lub powinni wiedzieć, że nie może być legalnie rozpowszechniany;

(v) nie będą zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować innych osób, grozić im ani w inny sposób naruszać ich praw (takich jak prawo do prywatności i dobrego imienia);

(vi) nie będą fałszować ani usuwać informacji o autorze, informacji prawnych lub innych odpowiednich informacji, oznaczeń własności, etykiet pochodzenia, źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku.

11.3 Uczestnicy zgadzają się zabezpieczyć i zwolnić HeidelbergCement i jej spółki zależne za wszelkie szkody spowodowane winy w wyniku naruszenia przepisów 11.1 lub 11.2.

12. Przyczyny dyskwalifikacji; Konsekwencje i okres czasu

12.1 Nie ograniczając ogólności jakiejkolwiek innej klauzuli niniejszego Regulaminu, punkty 4, 6.3, 11.1 i 11.2 stanowią podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

12.2 Uczestnicy otrzymają od kierownictwa Kopalni szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w Kopalni. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie firmy przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przekazanych podczas tego spotkania. Każdy Uczestnik, który nie będzie przestrzegał przepisów BHP, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany; w przypadku zespołu zostanie zdyskwalifikowany cały zespół.

12.3 Każdy Uczestnik wykorzystujący Wkład finansowy na pokrycie kosztów projektu na sprawy bezpośrednio niezwiązane z Konkursem zostanie zdyskwalifikowany według uznania HeidelbergCement i zobowiązany do zwrotu całości lub części środków według uznania HeidelbergCement.

12.4 Uczestnik, który został zdyskwalifikowany, nie może otrzymać Nagrody.

12.5 Każdy Uczestnik, wobec którego w okresie jednego (1) roku od ogłoszenia Nagrody pojawiłyby się podstawy do dyskwalifikacji podczas trwania Konkursu, może zostać zdyskwalifikowany z mocą wsteczną według uznania HeidelbergCement. Może to obejmować pozbawienie jakichkolwiek nagród bądź innych wyróżnień  oraz zobowiązanie do zwrotu wszelkich nagród lub wkładów finansowych. Z tego prawa HeidelbergCement może ponownie skorzystać według własnego uznania.

13. Nagrody

13.1 Zwycięzcy krajowi otrzymają następujące nagrody pieniężne:

Nagrodzony zostanie tylko zdobywca pierwszego miejsca w każdej krajowej kategorii tematycznej/strumieniu. Jeśli chodzi o nagrody pieniężne, przyznana kwota będzie odpowiadać sile nabywczej 5 000 EUR w lokalnej walucie.

13.2 Na poziomie międzynarodowym jeden zwycięzca zostanie wybrany w każdej z sześciu wymienionych poniżej kategorii, które są niezależne od rywalizacji obejmującej dwa  strumienie/grupy na poziomie krajowym. Dodatkowo przyznawana jest Nagroda Główna na poziomie międzynarodowym za najlepszy projekt. Zwycięzcy międzynarodowi otrzymają następujące nagrody pieniężne oprócz wszelkich nagród krajowych, które mogli już zdobyć wcześniej. Nagrody w wysokości 10 000 euro zostaną przyznane w każdej z następujących kategorii:

Zarządzanie bioróżnorodnością

Badania siedlisk i gatunków

Poza granicami kopalń

Bioróżnorodność i edukacja

Powiązania kopalń i lokalnych społeczności

Rozwiązania oparte na przyrodzie

Nagroda główna (Grand Prix) w kwocie  30 000 EUR zostanie przyznana najlepszemu projektowi całej edycji.

 

13.3 Krajowy Koordynator Konkursu będzie współpracował ze zwycięzcami w celu podjęcia decyzji o sposobie dystrybucji funduszy. W przypadku, gdy krajowy konkurs odbywa się w kraju, w którym euro nie jest oficjalną walutą, kwoty nagród zostaną przeliczone na lokalną walutę. Nie dotyczy to nagród pieniężnych w Konkursie Międzynarodowym.

13.4 Nagroda pieniężna zostanie przekazana w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia Uczestników.

14. Różne

14.1 HeidelbergCement zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na dowolną spółkę zależną będącą w całości jej własnością. HeidelbergCement może przenieść część lub całość swoich uprawnień wynikających z niniejszych Warunków na osobę fizyczną lub osoby działające jako agent.

14.2 Bez względu na lokalizację uczestnika na całym świecie, niniejsze Warunki podlegają prawu Niemiec (z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)), a nie kraju, w którym odbywa się konkurs krajowy. Obowiązkowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów wynikające z prawa państwa, w którym klient będący konsumentem przebywa, pozostają nienaruszone. Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celach, które przeważnie nie są związane z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.